Уважаеми граждани, районната администрацията на район „Оборище“, СО обслужва физически и юридически лица.

» Харта на клиента

 

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Главен експерт „ОМП, защита при бедствия и класифицирана информация“ Валентин Минов 815 76 50 v.minov@rayon-oborishte.bg
Секретар на „Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни“ Диана Славкова  815 76 38 d.slavkova@rayon-oborishte.bg
Главен архитект Владимир Колев 815 76 49 v.kolev@rayon-oborishte.bg
Финансов контрольор Илона Илиева 815 76 11 i.ilieva@rayon-oborishte.bg

Финансово счетоводни дейности, човешки ресурси и бюджет

длъжност/дейност  име/фамилия   телефон  e-mail
Началник-отдел Людмила Николова 815 76 19 l.nikolova@rayon-oborishte.bg
Старши счетоводител Христина Михайлова 815 76 37 h.mihaylova@rayon-oborishte.bg
Старши счетоводител Севдалина Шушкова 815 76 40 s.shushkova@rayon-oborishte.bg
Главен експерт „Бюджет“ Петя Грозданова 815 76 37
Старши счетоводител  Людмила Славева 815 76 37   l.slaveva@rayon-oborishte.bg
Главен експерт „Човешки ресурси“ Красимирка Изполджийска 815 76 17 k.izpoldzhiyska@rayon-oborishte.bg
Главен специалист – касиер Петранка Велева 815 76 20 p.veleva@rayon-oborishte.bg
Старши счетоводител 815 76 37
Главен специалист Надя Гълъбова 815 76 17 n.galabova@rayon-oborishte.bg
Старши експерт  „Касиер“ Валeнтина Михалакиева 815 76 59 v.mihalakieva@rayon-oborishte.bg
Техн. сътрудник – домакин Роман Тафраджиев 815 76 30 r.tafradzhiev@rayon-oborishte.bg

Устройство на територията, контрол на строителството

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Началник-отдел Анна Виячева 815 76 28 a.viyacheva@rayon-oborishte.bg
Главен експерт „Устройство на територията“ арх.Теодора Тонева 815 76 23 t.toneva@rayon-oborishte.bg
Главен експерт „Устройство на територията“ арх. Белян Белчев 815 76 23 b.belchev@rayon-oborishte.bg
Главен експерт „Устройство на територията“ Елена Опърлакова  815 76 43 e.oparlakova@rayon-oborishte.bg
Главен експерт „Устройство на територията“ Маргарита Козовска 815 76 43 m.kozovska@rayon-oborishte.bg
Главен експерт  „Кадастър и регулация“ Николай Биров  815 76 22  n.birov@rayon-oborishte.bg
Главен експерт „Контрол по строителството“ Живка Млечкова 815 76 46  zh.mlechkova@rayon-oborishte.bg
Старши експерт  „Контрол по строителството“ Албена Чукарова  815 76 46  a.chukarova@rayon-oborishte.bg
Главен експерт „Контрол по строителството“  Цветелина Младенова 815 76 46 ts.mladenova@rayon-oborishte.bg
Главен специалист Мариана Стоянова 815 76 22 m.stoyanova@rayon-oborishte.bg
Главен специалист Тодорка Дренска 815 76 45 t.drenska@rayon-oborishte.bg
Главен експерт „Контрол по строителството“ Ана Минева 815 76 46 a.mineva@rayon-oborishte.bg

Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол, екология

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Началник-отдел Марк Кашеров 815 76 53 m.kasherov@rayon-oborishte.bg
Главен инженер Йорданка Янкова 815 76 48 y.yankova@rayon-oborishte.bg
Главен експерт „Строителство“ Недялка Ангелова 815 76 48 n.angelova@rayon-oborishte.bg
Главен експерт „Строителство“ Светлозар Толев 815 76 18 s.tolev@rayon-oborishte.bg
Главен експерт „Строителство“ 815 76 26
Главен експерт Тодор Топалов 815 76 18 t.topalov@rayon-oborishte.bg
Главен специалист Тодорка Янкова 815 76 53 t.yankova@rayon-oborishte.bg
Главен експерт „Екология“ Ралица Несторова 815 76 47 r.nestorova@rayon-oborishte.bg
Главен експерт „Екология“ 815 76 47
Главен експерт „Екология“ Надя Величкова  815 76 47  n.velichkova@rayon-oborishte.bg

Управление на общинската собственост и жилищния фонд

длъжност/дейност

име/фамилия телефон

e-mail

Началник-отдел Йоанна Рашева 815 76 44 y.rasheva@rayon-oborishte.bg
Главен експерт Лидия Витанова 815 76 44 l.vitanova@rayon-oborishte.bg
Главен експерт Евгения Йотова 815 76 63 e.yotova@rayon-oborishte.bg
 Главен експерт Магдалена Георгиева  815 76 31 m.georgieva@rayon-oborishte.bg

Регистрация и контрол на търговската дейност

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Началник отдел Ивелин Косев 815 76 52 i.kosev@rayon-oborishte.bg
 Главен експерт Цветелина Георгиева 815 76 54  ts.georgieva@rayon-oborishte.bg
Главен експерт Борислав Зарков 815 76 54  b.zarkov@rayon-oborishte.bg

Правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности и европейски проекти

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Началник-отдел Мария Дончева 815 76 36 m.doncheva@rayon-oborishte.bg
Старши юрисконсулт Стефан Владков 815 76 36   s.vladkov@rayon-oborishte.bg
Старши юрисконсулт
Ирена Петкова 815 76 36  i.petkova@rayon-oborishte.bg
Старши експерт „Образование и култура“ 815 76 56
Главен експерт Елена Дамянова 815 76 41  e.damyanova@rayon-oborishte.bg
Главен експерт Ирина Люцканова 815 76 39  i.lyutskanova@rayon-oborishte.bg

 

 

Административно информационно обслужване, ГРАО, дигитализация

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Началник-отдел Светлана Стойкова 815 76 33 s.stoykova@rayon-oborishte.bg

ЕСГРАОН

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Главен специалист Миглена Берова 815 76 29 m.berova@rayon-oborishte.bg
Главен специалист Валентина Русинова 815 76 32 v.rusinova@rayon-oborishte.bg
Главен специалист Кристина Желева 815 76 29 k.zheleva@rayon-oborishte.bg
Главен специалист Невена Ценева 815 76 32 n.tseneva@rayon-oborishte.bg
Главен специалист Антоанета Тодорова  815 76 29 a.pavlova@rayon-oborishte.bg

ДЕЛОВОДСТВО

длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Главен експерт Светлана Стоянова 815 76 58 s.stoyanova@rayon-oborishte.bg
Главен eксперт Нина Бонева 815 76 25 n.boneva@rayon-oborishte.bg
Старши експерт Веселина Лилова 815 76 58 v.lilova@rayon-oborishte.bg
Главен специалист Силвия Желязкова 815 76 25 s.zhelyazkova@rayon-oborishte.bg

 

Главен eксперт Людмила Савова 815 76 25  l.savova@rayon-oborishte.bg
Системен администратор Пламен Георгиев  815 76 16  p.georgiev@rayon-oborishte.bg
Прес център Ирина Люцканова  815 76 39  presscenter@rayon-oborishte.bg