БАНКОВИ СМЕТКИ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“:
Общинска банка клон „Врабча“, ул.“Врабча“№6

Сметка за депозити и гаранции:
BG 40 SOMB 9130 33 2630 5401 BIC: SOMBBGSF

Сметки за приходи от наеми, такси,
наказателни постановления,
разрешителни и др.:
BG 49 SOMB 9130 31 2630 5401 BIC: SOMBBGSF

Сметка за дарения и бюджетно финансиране:
BG 76 SOMB 9130 31 2630 5400 BIC: SOMBBGSF