Район „Оборище“ в партньорство с Български червен кръст и Върховен комисариат за бежанците на ООН в България спечелиха проект „Бъдеще за децата: предоставяне на комплексна социална подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци“. Проектът се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ 812108 – 28-29.04.2022, с финансовата подкрепа на Кралство Норвегия по линия на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 по програма „Вътрешни работи“. Главната цел на проекта е създаването на специализирана социална услуга за деца бежанци и мигранти. Това ще се постигне чрез нов демонстрационен проект в България, който включва различни институции, имащи пряко отношение към мигрантите и бежанците в България. Демонстрационният проект ще бъде изпълнен на територията на Столична община – Район „Оборище“ и неговите специфични цели включват ремонт и обзавеждане на сграда, общинска собственост, за краткосрочно и дългосрочно настаняване на деца бежанци и мигранти.
На 26.01.2023 г. в район „Оборище“ се проведе откриваща среща по проекта, на която присъстваха представители на Уницеф България, БЧК, „Държавна агенция за закрила на детето“, Служба „Миграция“, КНСБ, Омбудсман, БСБМ, НПО Фар, ГДГП МВР, ДМП МВР и колеги от администрацията на район „Витоша“. Всички институции се обединиха около идеята, че подобни проекти трябва да се реализират от повече общински и районни администрации и да се превръщат в устойчиви.
Г-жа Надежда Бобчева, зам.-кмет на район „Оборище“ и ръководител на проекта, разказа на гостите за предстоящите дейности. „Този проект ще повиши капацитета на районната администрация и ще помогне за предоставяне на по-качествени услуги на гражданите“, каза г-жа Бобчева.