Протоколи от заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на подробни устройствени планове и тяхното изменение, попълване на кадастралната основа и архитектурни проекти

PR_1_2021 PR_2_2021 PR_3_2021 PR_4_2021 PR_5_2021 PR_6_2021

Прочети повече