Уведомявам Ви, че във връзка с наложилият се неотложен аварийно – възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа е необходимо

да бъдат извършени изкопни дейности по трасето на кабел ниско напрежение от КРШ „Стара планина“ 42 до ГЕТ „Стара планина“40.

Ремонтните дейности ще се извършат по южния тротоар на ул. „Стара планина“ от №42 до №40 – около 25м. Изкопните дейности ще бъдат започнати от 22.06.2022Г. до 24.06.2022г.

КРШ Ст.планина