Район „Оборище“ уведомява всички заинтересовани граждани, че в районната администрация са подадени и входирани за оценка общо 21 броя зявления от Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ (BG-RRP-4.023).

Основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление „В“ на многофамилните жилищни сгради, намаление на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове; постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

 

След приключването на първи етап, ще стартира прием на проекти по втори етап от реализирането на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“.

Във втория етап безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от допустимите разходи. Тя ще стартира след края на настоящата процедура и кандидатстването по нея ще приключи на 31.12.2023 г.