З  А  П  О  В  Е  Д

 

РОБ21-РД09-280 / 01.12.2021 г.

 

В изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-2247/30.11.2021 г. на Кмета на Столична община, на основание чл.27 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, чл.30, т.3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и § 3 от ПЗР към нея, чл.79 от Закона за местните данъци и такси, чл.44, ал.1, т.1 и т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, за създаване на по-добра организация в търговската дейност по време на коледните и новогодишните празници и събиране на дължимите такси

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

 1. Определям допълнителни места за търговия на открито по време на коледните и новогодишните празници, в периода от 06.12.2021 г. до 09.1.2022 г., на площ не по-малко от 2 /два/ кв.м., както следва:

 

1.1. За търговия с коледни картички, украшения и сурвакници:

 1. по бул. „Янко Сакъзов” – от кръстовището с бул. „Васил Левски” до кръстовището с бул. „Евлоги и Хр. Георгиеви”
 2. на бул. „Мадрид” – на ъгъла с бул. ”Евлоги и Хр. Георгиеви”
 3. по ул. „Шипка” – в частта от кръстовището с бул. „Васил Левски” до кръстовището с ул. „Кракра”
 4. по бул. „ Княз Ал. Дондуков” – в частта от кръстовището с бул. „Васил Левски” до кръстовището с ул. „Кракра”
 5. по бул. „Васил Левски” – в частта от кръстовището с ул. „Шипка” до бул. „Янко Сакъзов”
 6. по бул. „Васил Левски” – в частта от кръстовището с бул. „Янко Сакъзов” до кръстовището с бул. „Княз Ал. Дондуков”
 7. по бул. „Кн. Мария Луиза” – в частта от кръстовището с ул. „Екзарх Йосиф” до кръстовището с бул. „Сливница”
 8. на бул. „Сливница” – ъгъла с бул. „Кн. Мария Луиза”
 9. на ъгъла на бул. „Кн. Мария Луиза” и ул. „Екзарх Йосиф” – тротоара пред пл. „Бански”.
 10. по ул. „Екзарх Йосиф” – тротоара пред пл. „Бански”
 11. на бул. „Евлоги и Хр. Георгиеви” – между бул. „Янко Сакъзов” и бул. „Мадрид” – южната страна на моста над Перловска река
 12. на бул. „Ситняково” 48, тротоара пред МОЛ „Сердика център”.
 13. на ул. „Г. С. Раковски“ между бул. „Княз Ал. Дондуков“ и ул. „Искър“.
 14. на ул. „Г. С. Раковски“ между ул. „Кирил и Методий“ и ул. „Поп Богомил“.
 15. по тротоара на метростанция“Театрална” Вход-Изход.

 

 

 

1.2. За търговия с Елхи:

 1. на ул. „Екзарх Йосиф” – ъгъла с бул. „Кн. Мария Луиза” – тротоара пред пл. „Бански” – 1 място
 2. на ул. „Шипка” – в участъка от бул. „Васил Левски” до ул. ”Кракра” – 1 място
 3. на ул. „Оборище” – ъгъл с ул. „Черковна” – 1 място
 4. на ул. „.Г. С. Раковски”- тротоара пред Храм „Света Параскева” – 1 място
 5. на бул. „Васил Левски” – ъгъла с ул. „Искър” и ул. „Бели Искър” – 1 място
 6. на бул. „Евлоги и Хр. Георгиеви” – между бул. „Янко Сакъзов” и бул. „Мадрид” – северната страна на моста над Перловска река.

 

 1. За определените допълнителни места за открито да се издават разрешения за ползване на място след заплащане на съответните такси по чл.30, т.3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община /НОАМТЦУПСО/. В разрешенията да се определя точната стокова специализация /коледни картички, украшения, сурвакници и елхи/ и срокът, за който се издават, при просрочване на разрешения период за ползване да се прилага разпоредбата на чл.36 от НОАМТЦУПСО.
 2. Приемането на заявления за издаване на разрешения да започне на 06.12.2021 г.
 3. При определяне на местата по т.1.1 и т.1.2 да се спазват изискванията за безопасност на движението, опазване на чистотата и обществения ред.

 

 1. При провеждане на търговията по т.1.1 и т.1.2 да се спазват всички мерки и изисквания, въведени със Заповеди на Министъра на здравеопазването и свързани с обявената от Министерски съвет извънредна епидемична обстановка.

 

Изпълнението на заповедта възлагам на отдел РКТД, а контрола по изпълнението на ресорния зам.-кмет на СО район „Оборище“. Настоящата заповед да се обяви на таблото за обяви в сградата на район „Оборище”- бул. „Мадрид” 1, както и в интернет-страницата на район „Оборище”. Копие от заповедта да се изпрати в Столична община – Дирекция „Икономика и търговска дейност” в срок до 03.12.2021 г.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ

Кмет на р-н „Оборище“ – СО