УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) за всяка сграда в режим на етажна собственост се издава технически паспорт при условията и по реда на чл. 176а, чл. 176б и чл. 176в от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобразно разпоредбите на Наредба № 5 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Напомняме Ви, че по смисъла на § 2, ал. 2, т. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на горепосочената Наредба крайният срок за съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи, представляващи високоетажни многофамилни жилищни и смесени сгради (панелни, едроплощен кофраж, монолитни и др.) с височина (по смисъла на чл. 24 от ЗУТ) над 15 м., е  31 декември 2015 г.

С оглед спазване на нормативната уредба по устройство на територията, на основание § 2, ал. 7 от Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите  във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и указателно писмо изх. № ТК-08-00-202/26.05.2015 г. на директора на Дирекция „Общински строителен контрол”,

 

ПРЕДПИСАНИЕ :

1. Всички собственици на строежи, които до настоящия момент не са изпълнили законоустановените си задължения, да предприемат незабавни мерки за съставянето на технически паспорти за строежите си съобразно гореупоменатите нормативни актове, както следва:

1.1. Собствениците на строежи възлагат с договор съставянето на техническите паспорти. В случай на съсобственост възлагането може да се извърши от някои от съсобствениците за сметка на всички съсобственици.

1.2. За съществуващи сгради е необходимо да се възложи извършването на обследване на строежа с оглед установяване на характеристиките му.

1.3. Обследването на строежа се извършва от консултант, получил удостоверение по реда на Наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност.

1.4. След извършването на техническото обследване и оценката на строежа се пристъпва към съставянето на техническия паспорт.

2. Председателите на управителните съвети (управителите) на етажната собственост незабавно да уведомят по реда на ЗУЕС всички собственици за необходимостта от изпълнението на горепосочените им задължения в указания в Наредбата законоустановен срок.

Всеки от съсобствениците в етажната собственост, неизпълнил в срок задълженията си, подлежи на глоба от 100 до 300 лв съгласно чл. 232, ал. 9 от ЗУТ, а юридическите лица и едноличните търговци – на имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. съгласно чл. 237, ал.1, т. 16 от ЗУТ.

Съобщаваме Ви, че след изтичане на указания срок (31 декември 2015 г.) за съставяне на технически паспорти, по отношение на строежите, които към тази дата не притежават такива, от страна на общинската администрация ще бъдат предприети мерки с оглед спазване на законовите разпоредби.

Настоящото предписание, представляващо част от разяснителната кампания за изработване на технически паспорти на строежите, ще бъде поставено на таблото за обявления в сградата на район „Оборище”- СО, ще бъде публикувано в печатни и електронни средства за масова информация, включително в интернет страницата (www.so-oborishte.com) на района, както и ще бъде залепено на достъпни обществени места – афишни колонки и афишни табла.