Днес в социалните мрежи четем много разнопосочни коментари за задълженията по почистването на снега. Важно е да изясним кой за какво отговаря, за да знаем какъв е личният ни ангажимент, като граждани, и какви са ангажиментите на институциите.
От уличните платна и тротоарите, включително спирките на МГТ – почистването е от фирмите по почистване, съгласно договорите със Столична община, контролът е от Столичен инспекторат.
📌 Съгласно действащата Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, чл. 67 ал. 1 Всички собственици, ползватели, лица, които фактически владеят или държат недвижими имоти или части от тях, са длъжни да:
1. опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както и в определените прилежащи площи по чл. 62, т. 2 от Наредбата;
2. почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите, нарушена мазилка и други застрашаващи живота и здравето на преминаващите до сградите;
3. почистват фасадите на сградите и оградите на имотите си и отстраняват надписи и неразрешена реклама;
4. спазват регламентирания в настоящата Наредба ред за събиране и предаване на отпадъците.
📌 Ал. 2 В сградите, с режим на етажна собственост, за изпълнение на задълженията по ал. 1, отговорност носят техните редовно избрани представители (управители, председатели).
Ал. 3 Почистването и поддържането на чистотата на части от тротоари, площади, улични платна и други терени – общинска или частна собственост, ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на лицата извършващи съответната дейност.
Контролът отново е от Столичен инспекторат, които имат правомощията да налагат, предвидените в същата Наредба санкции.
В Парковете, градините и зелените площи, поддържани от фирми, съгласно Договори по които възложител е Дирекция „Зелена система“, съответно почистването на сняг от алеите и площадките на територията на тези места се осъществява по възлагането и под контрола на Дирекцията.
Почистването на сняг от алеи и площадки в междублоковите пространства е ангажимент на районната администрация, при наличие на бюджетни средства за това.
Контролът по почистването на снега се осъществява от Столичен инспекторат.
Почистването на уличните платна, тротоарите, прилежащите площи на сгради и търговски обекти е регламентирано и е задължително.
Почистването на алеи, площадки и паркова мебел /пейки и др./ от сняг в паркове, градини и др. зелени площи е по възможност, при наличие на необходимост и бюджетни средства.