На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, за 2024 г.

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. Границите на територията на район „Оборище“, в които се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване:

Заповед за определяне на границите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване през 2024 г