З А П О В Е Д

РОБ23 РД09 – 927 / 07.12.2023 г.

В изпълнение на Заповед номер СОА23-РД09-2612 от 05.12.2023 г. на Кмета на Столична община за създаване на по – добра организация в търговската дейност по време на коледните и новогодишните празници и събиране на дължимите такси, на основание чл. 27 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община и чл. 36ж от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално – декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, чл. 30, т. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и § 3 от ПЗР към нея, чл. 79 от Закона за местните данъци и такси, чл. 56а от Закона за устройство на територията, и чл. 46, ал. 1, т. 8 и т. 11 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

НАРЕЖДАМ:

  1. Определям допълнителни места за търговия на открито по време на коледните и новогодишните празници, в периода от 12.2023 г. до 09.1.2024 г., на следните локации:

Вижте в приложения документ:

Заповед Коледа – РОБ23-РД09-927