СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

З А П О В Е Д

 

СОА22-РД09-1668/28.9.2022 г.

на кмета на Столична община

 

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 17, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, във връзка с чл. 218, ал. 6 и чл. 221, ал. 1 от Изборния кодекс, за осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборния ден, във връзка с изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 2 октомври 2022 г. с Указ № 213 от 01 август 2022 г. на Президента на Република България за разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. (Обн. ДВ бр. 61 от 2 август 2022 г.), т. 51 от Календарния план за организационно-техническите задачи на Столичната общинска администрация, утвърден от кмета на Столична община с рег. № СОА22-ИЗ10-6/04.8.2022 г.

 

  1. Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в определените за това места, както и с оглед провеждането на семейни и обредни ритуали /сватби, кръщенета и тъжни обреди/ в административно-териториалните граници на Столична община в предизборния ден на 01.10.2022 г. и в изборния ден на 02.10.2022 г.

  1. З А Б Р А Н Я В А М:

 

Продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии в административно-териториалните граници на Столична община в предизборния ден на 01.10.2022 г. и в изборния ден на 02.10.2022 г.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, като се постави на таблото за обяви и съобщения на партера в сградата на администрацията на Столична община на ул. „Московска“ № 33, и да се публикува на интернет страницата на общината https://www.sofia.bg/en/election  в секция Избори НС2022“ и на интернет страниците на районните администрации на СО.

 

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на директорите на дирекции „Административно обслужване“ и „Информационни технологии“ при Столична община – за изпълнение, на зам.-кмета в направление „Финанси и здравеопазване“ и секретаря на Столична община – за сведение, на директорите на дирекции „Сигурност“ и „Аварийна помощ и превенция“- за оперативен контрол.

 

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на кметовете на райони – за изпълнение, на директора на Столична дирекция на вътрешните работи – за контрол.

С придружително писмо, по ел. път заповедта да се изпрати на председателите на 23-та, 24-та и 25-та Районни избирателни комисии – за сведение.

 

Изготвил чрез /АИССО/:

М. Николова – гл. юрк. АПАиГРАО, 21.9.2022 г.

Заповед за Избори