Уведомление

Във връзка с чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви информираме, че със Заповед № РОБ23-РА50-3/17.05.2023 г. на Главен архитект на район „Оборище“ – СО е допусната процедура за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XII-750, 753 и контактен УПИ II-642, кв.739Б, м. „Зона“ Г-13 юг“, с административен адрес: ул.“Силистра“ № 15, гр. София.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ_СИЛИСТРА_15_ЛД