Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № САГ23-РА53-724/17.10.2023 г., на Главния архитект на СО за даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за застрояване (ИПЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ VIII – 2, ПИ с идентификатор 68134.401.329, кв. 22, м.“Зона Г-14″, район „Оборище“, с административен адрес: ул.“Георги Бенковски“ № 30.

Повече информация можете да намерерите в приложения документ:

CCF_000139_1