През настоящата година Столична община ще продължи кампанията „Компостирай в къщи“, в която безвъзмездно ще бъдат раздадени компостери на гражданите, заявили желание да събират отделно и компостират своите биоразградими отпадъци.
Кампанията цели да стимулира гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към разделно събиране на различни типове отпадъци. Инициативата би имала положителен ефект в много аспекти, най-важните, от които предотвратяване генерирането на битов хранителен и зелен отпадък, стимулиране на съзнанието на гражданите за разделно събиране и намаляване на общото количество битов отпадък, генериран на територията на гр. София.
Заявления за участие се подават в срок до 21.06.2024 г. в деловодството на СО – район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1, ет.1 или чрез официалната електронна поща: oborishte@rayon-oborishte.bg . Заявленията следва да съдържат информация за заявителя, тел. за контакт, адреса, на който се предоставя компостера, както и дали на същия е предоставян вече компостер по време на предходни кампании на Столична община.