На основание чл. 149, ал. 1 о т ЗУТ се обявявява издадено от Главен инженер на НАГ – СО Разрешение за строеж № Б-24/25.02.2021 г. За строеж: „Външно електрозахранване с кабели Н.Н. 1 kV 3а „Многофамилна жилищна сграда с гаражи и масивна плътна ограда“ на ул. „Цар Симеон“ № 36, в ПИ 68134.403.72, УПИ VI-20, кв. 525, м. „ГГЦ зона Г-14″, р-н „Оборище“. Разрешението за строеж се съобщава на заинтересованите лица е поставено на видно място в общината – таблото за обяви в деловодство 2 ет. и на ел. страница на района. Приложенията към издаденото разрешение за строеж и одобрените проекти са на разположение за запознаване в сградата на НАГ – СО, ул. „Сердика“ № 5, етаж 2, cm. 212. Разрешението за строеж е обявено на ДНСК и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. На основание чл. 215 о т ЗУТ, разрешението pа строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред административен съд София Град чрез НАГ – СО в 14-дневен срок от съобщаването му.

Приложение: – Копие от разрешение за строеж № Б-24/25.02.2021 г.

Разрешение за строеж № Б-24-25.02.2021 г.