Разрешение за строеж № Б-149 от 19.09.2022 г., издадено от  Главен инженер на НАГ – СО

за строеж: Външно електрозахранване с кабел НН 1 кV на жилищна сграда с подземен гараж в

УПИ ХХ-4, ПИ с идентификатор по КККР 68134.401.223, кв.24, ул. “Будапеща“ № 42,

м. „Зона Г-14“, р-н „Оборище“

РС № 149 на Гл.инженер на НАГ