О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ, с ЕИК/ БУЛСТАТ 000670805, с адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 30,

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Внедряване на устойчиви мерки за енергийно обновяване на сградата на Софийска опера и балет.“

 

За контакти: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 30

Телефон: +359 2 800 6201; факс: +359 2 987 79 98 и ел. поща (е-mail): office@operasofia.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС Обява от Софийска опера и балет по чл. 4 ал. 3