В изпълнение на Заповед № СОА20-РД09-2741/30.10.20 г. на Кмета на Столична община, във връзка с Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление,  в Приложение 1  можете да се запознаете с данните за нивата на фини прахови частици /ФПЧ10/ , а в Приложение 2 са изброени изискванията към дървесината, която се използва за битово отопление и начините и сроковете за съхранението й.

img90EBred