Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

 1. Информация за контакт с възложителя:

 

 1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

„НЕПИ ПРОДЖЕКТ УАН“ ЕООД, ЕИК BG204490849, гр. София, община Столична,
р-н Оборище, бул. «Ситняково» № 48, Офис сграда, „Сердика офиси“, ет. 3

 

 1. Пълен пощенски адрес.

„НЕПИ ПРОДЖЕКТ УАН“ ЕООД, ЕИК BG204490849, гр. София, община Столична,

р-н Оборище, бул. «Ситняково» № 48, Офис сграда, „Сердика офиси“, ет. 3

 

 1. 3. Телефон, факс и e-mail.

тел.: 0884/ 894 773

e-mail: Dimitar.Kalistratov@nepirockcastle.com

 

 1. Лице за контакти.

Димитър Калистратов, оперативен мениджър, тел.: 0884/ 894 773

e-mail: Dimitar.Kalistratov@nepirockcastle.com

 

 1. Резюме на инвестиционното предложение:

 

 1. Характеристики на инвестиционното предложение:

 

а) Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост:

С настоящото инвестиционно предложение „НЕПИ ПРОДЖЕКТ УАН“ ЕООД предвижда “Монтиране на мобилно автоматично съоръжение за компостиране на органични отпадъци при мястото на образуване на обект с местонахождение поземлен имот с идентификатор 68134.409.210.1, гр. София“. Имотът е собственост на дружеството и се експлоатира съгласно Договор за прехвърляне на търговско предприятие.

Към момента на подаване на инвестиционното уведомление, площадката където ще бъде монтирано съоръжението, представлява закрито помещение от стоманобетонна конструкция, което се намира в Блок 2 (В20) на кота -1,58 в „Сердика център“.

Помещението е с площ от около 85 кв. м. и отговаря на техническите изисквания за монтаж и разполагане на оборудването, а именно:

 • Оборудването ще бъде монтирано на твърда и равна настилка;
 • Повърхността издържа на високи натоварвания и отговаря на технологичните изисквания;
 • Помещението е площ осигуряваща достатъчно пространство за работа и обслужване на компостиращото съоръжение при зареждане, работа и съхранение на получения компост;
 • Помещението отговаря на изискванията за защита на оборудването от атмосферни влияния (влага, дъжд, вятър, сняг);
 • Помещението е електрофицирано и водоснабдено;
 • Помещението е оборудвано с хладилна камера с площ около 15,3 кв.м. за съхранение на биоразградими отпадъци, при запълване на капацитета на съоръжението.

За извършване на дейности по третиране (компостиране) при мястото на генериране на биоразградими отпадъци площадката (обекта) ще бъде обозначен с табела с надпис „Зона за съхранение и третиране (компостиране) на биоразградими отпадъци“. Зоната ще бъде оборудвана с контейнери за съхранение на биоразградимите отпадъци до подаването им към съоръжението за компостиране и контейнери за съхранение на готовия компост.

Предвижда се монтиране на автоматично компостиращо съоръжение за биоразградими отпадъци с капацитет 0,500 т./ ден., което е най-доброто технологично решение за намаляване обема на отпадъците с 85-90 % и получаване на компост за собствена употреба или маркетинг.

 

б) Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения:

Площадката, където ще бъде монтирано съоръжението, представлява закрито помещение от стоманобетонна конструкция, което се намира в Блок 2 (В20) на кота -1,58 в „Сердика център“ с изготвен технически проект (конструктивно становище) за обособяване на помещение и разполагане на компостиращо съоръжение, което отговаря на законовите и нормативни уредби.

След приключване на процедурата по ЗООС за настоящото инвестиционно предложение, дружеството ще подаде Образец № 1 на заявление по чл. 78, ал. 1 от ЗУО за регистрационен документ за дейности с отпадъци.

Не се очаква кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

 

в) Използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие:

В процеса на извършване на основните дейности ще се използват електричество и вода за битови и санитарни нужди, осигурени от снабдителните дружества в района.

Не се предвиждат инсталации и нужда от използване на природни ресурси за производствени и технологични нужди.

 

г) Генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води:

На обекта ще се извършва компостиране на биоразградими отпадъци при мястото на образуването им, за което дружеството ще извършва дейност след получаване на необходимите документи по чл. 35 на ЗУО. От дейностите по компостиране не се очаква генериране на отпадъци.

Съгласно законовите изисквания на територията на обекта има налично санитарно – битово помещение, в резултат на което се генерират битово – фекални води. Те се отвеждат към прилежащата канализационна мрежа.

 

д) Замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда:

Инвестиционното предложение ще се реализира в закрито помещение от стоманобетонна конструкция, което се намира в Блок 2 (В20) на кота -1,58 в „Сердика център“. В търговския център е въведена система за разделно събиране на отпадъците, които се генерират при мястото на образуване по отпадъчни потоци, а именно:

–           отпадъци от опаковки;

–           биоразградими отпадъци от заведения и ресторанти;

–           битови отпадъци;

–           опасни отпадъци.

Генерираните  отпадъци се съхраняват на обособени зони, оборудвани съответните съдове и съоръжения.

Монтирането на мобилно автоматично съоръжение за компостиране на биоразградими отпадъци ще допринесе за правилното и добро управление на отпадъците при мястото на образуване и оползотворяването на биоразградимите отпадъци, което ще допринесе значително да намаляване на количествата отпадъци за депониране.

В този смисъл, реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с допълнително замърсяване, вредно въздействие или дискомфорт за околната среда.

 

е) Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение:

Площадката обект на инвестиционното предложение е закрито помещение от стоманобетонна конструкция, което се намира в Блок 2 (В20) на кота -1,58 в „Сердика център“.

Естеството на инвестиционното предложение не предполага риск от големи аварии и/или бедствия.

За извършваната дейност по третиране на отпадъци на площадката не се използват опасни химични вещества.

 

ж) Рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

По смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, факторите на жизнената среда са: води, предназначени за питейно-битови нужди; води, предназначени за къпане; минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди; шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии; химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; курортни ресурси; въздух.

Площадката обект на инвестиционното предложение е закрито помещение от стоманобетонна конструкция, което се намира в Блок 2 (В20) на кота -1,58 в „Сердика център“. На нея ще се извършва безвредно третиране при мястото на образуване на биоразградими отпадъци. Компостирането на биоразградимите отпадъци ще се извършва в закрито помещение, което осигурява защитата срещу атмосферните условия.

Оборудването не издава силни или смущаващи шумове, тъй като не се използват процеси на смилане или механично раздробяване, а процесът е хомогенно смесване на биоразградимите отпадъци.

Съоръжения от този тип се предлагат за домашни условия, за което реализирането на инвестиционното предложение, по никакъв начин не е свързано с пряко или косвено неблагоприятно въздействие върху изброените фактори на жизнената среда.

 

 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Площадката се намира на територията на област София, община Столична, София, бул. «Ситняково» № 48, „Сердика център“. Площадката (закрито помещение) е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.409.210.1.

Площадката (закрито помещение) е собственост на Дружеството и се експлоатира с документ за собственост и е отредена за нуждите на инвестиционното предложение, след получаване конструктивно становище от специалист проектант.

Площадката е закрито помещение с площ около 85 кв. м. и е покрита с твърда непропусклива повърхност с възможност за лесно почистване.

Обектът е водоснабден, а битово – отпадните води се заустват в градската канализационна мрежа. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура.

Обектът не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитените зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Няма предпоставки за трансгранични въздействия.

 

 1. 3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Към момента на подаване на инвестиционното уведомление „НЕПИ ПРОДЖЕКТ УАН“ ЕООД е лице по чл. 35, ал. 2, т. 1 ЗУО, при чиято дейност се генерират отпадъци, за което на територията на Търговски център „Сердика“ се извършва събиране и съхранение на генерираните отпадъци по отпадъчни потоци, а именно:

–           отпадъци от опаковки;

–           биоразградими отпадъци от заведения и ресторанти;

–           битови отпадъци;

–           опасни отпадъци,

които се съхраняват на обособени зони, оборудвани съответните съдове и съоръжения.

На територията на „Сердика център“ е изградена система за разделно събиране на генерираните отпадъци и са въведени „Вътрешни правила за управление на отпадъците“, с които се регламентира контрола по управлението им. Към момента генерираните отпадъци се предават за последващо третиране на фирми притежаващи съответните документи по чл. 35 на ЗУО.

С настоящото инвестиционно предложение дружеството предвижда монтиране на автоматична компостираща инсталация с цел оползотворяване на генерираните на територията на „Сердика Център“ биоразградими отпадъци от заведения и ресторанти.

Система за разделно събиране на биоразградими отпадъци обхваща зоната за „бързо хранене“, ресторантите и заведенията за обществено хранене и е организарана, както следва:

 • В зона за „бързо хранене“ е въведена система с „предлагане на храната на подноси“, които се отсервират от клиентите и се поставя в специализирани колички (Фиг. 3). След запълване на всички нива с подноси, оператор изтегля количките в обособена зона (помещение), където се извършва ръчно почистване на таблите и сепариране/ сортиране на отпадъците по вид. Основно се извършва отделяне на биоразградимите отпадъци и отпадъците от опаковки.
 • За ресторантите и заведенията е въведено разделно събиране на генерираните от тях биоразградимите отпадъци в пластмасови съдове с вместимост 60 l.

 

Компостиране на биоразградими отпадъци с код 20 01 08 – биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене на Наредба №2 за класификация на отпадъците и операция R3Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация

 

Образуваните биоразградими отпадъци от заведения и ресторанти и от зоната за „бързо хранене“ ще се приемат в помещението за компостиране на биоразградими отпадъци и ще се съхраняват на обособена зона оборудвана с хладилна камера, преди подаване към инсталацията за компостиране. В зоната за съхраняване и компостиране няма да се допуска приемането биоразградими отпадъци с наличие на примеси в тях и/или не разрешени за третиране от съоръжението биоразградими отпадъци. Биоразградимите отпадъци, които могат да се подават за компостиране са всички хранителни продукти без опаковка, като: колбаси, полуготови продукти, млечни продукти; органични отпадъци, като плодове, зеленчуци, кори от плодове и зеленчуци, яйчени черупки, риба, пилешки или рибни кости, черупки, хлебни или преработени месни продукти.

Постъпилите биоразградими отпадъци в зоната за компостиране ще се подават към компостера през отвор, разположен в горната част на оборудването. Компостерът представлява изцяло автоматична машина, която превръща всички видове органични отпадъци в компост за 24 часа. Капацитета на компостера, който ще бъде разположен е 500 кг./24 часа.

Процесът на компостиране се извършва с използване на микроорганизми за разлагане на органични отпадъци и превръщането им в компост. Процесът отнема максимум 24 часа, като процеса на подадените отпадъци се намалява с 85-90%. Целият процес на компостиране е въз основа на ускоряване на естествения процес на биоразлагане чрез използване на смес от дървени стърготини и специални култури от микроорганизми и разбъркване и хомогенезиране (смесване) на отпадъците чрез вътрешни лопатки в резервоара. Оборудването осигурява подходяща температура от 48°С, влажност и съдържание на кислород за микроорганизмите, така, че биоразградимите отпадъци да могат бързо да се разграждат. Оборудването приключва процеса на компостиране при достигане на влажност на компоста в камерата ≤ 20%.

Микроорганизмите не се нуждаят от подмяна след приключване на процеса, защото имат способността да се възпризвеждат непрекъснато.

След преключване на процеса на компостиране и преди събиране на компоста се извършва хегиенизиране, при което температурата във вътрешния резервоар за компост се поддържа ≥70°С за 60 минути, за унищужаване на потенциалните патогени. След преключване на процеса хигиенизиране, компоста се събира в пластмасови съдове и се съхранява до реализацията му.

Производителите и вносителите на оборудването ще осигурят техническа документация и инструкции за работа, преведени на български език с всички необходими данни и изисквания свързани с безопасната им експлоатация, подръжката и ремонт. Помещението има достатъчна площ, височина и въздушно пространство, позволяващи на работещите да изпълняват работата без рискове за безопасността и здравето им. Свободната незаета област на работното място е оразмерена така, че да осигури достатъчно свобода за движение на работещите при изпълнение на работата.

 

При извършване на дейността на площадката не се генерират и използват опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС.

 

 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Транспортният достъп до площадката е осигурен по съществуващата улична мрежа и не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Не се предвиждат отделни етапи или фази на изпълнение. Не е необходимо изготвянето на специална програма за изпълнение на дейностите по инвестиционното предложение.

 1. Предлагани методи за строителство.

На площадката не се предвижда да се извършват строителни дейности.

 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение е в съответствие с националните и европейски приоритети за оползотворяване на биоразградимите отпадъци.

 

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Обекта на инвестиционното предложение е закрито помещение от стоманобетонна конструкция – около 85 кв. м., което се намира в Блок 2 (В20) на кота -1,58 в имот с идентификатор 68134.409.210.1 с площ 25649 кв. м. с предназначение „Сграда за търговия“. Сградата и обекта на който ще се реализира инвестиционното предложение е собственост на дружеството.

 

Схема на разположение на помещението в сградата на търговски център „Сердика“

 

 

 

Инвестиционното предложение не засяга защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, и защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии.

 

 

Схема на разположение на помещението в сградата на търговски център „Сердика“

 

Помещението, където ще се извършва компостирането е обособено и се намира в зоната за събиране и съхранение на генерираните отпадъци от дейността на търговския център.

Дружеството има изградена система за екологосъобразно събиране, третиране на отпадъците генерирани на територията на търговския център и предаването им по отпадъчни потоци за последващо третиране.

С инвестиционното намерение дружеството следва прилагането на модела „кръгова икономика“, чрез който се създава подход да „проектира намаляването“ на отпадъците чрез тяхното рециклиране и превръщане в суровина и ресурс.

Съоръжението за компостиране ще бъде монтирано на закрито и ще се експлоатира при спазване на всички законови и нормативни изисквания.

Инвестиционното намерение не засяга обекти на здравна защита.

 

 1. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение ще се реализира, изцяло в урбанизирана територия, в границите на тръговски център „Сердика“ в закрито помещение от стоманобетонна конструкция, което се намира в Блок 2 (В20) на кота -1,58 в „Сердика център“.

 

 1. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Поземлен имот с идентификатор 68134.409.210.1, гр. София не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В близост до имота няма чувствителни територии, както и санитарно-охранителни зони.

 

 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

 

Не се предвижда осъществяването на други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство и др).

 

 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

След приключване на процедурата по ЗООС за настоящото инвестиционно предложение, дружеството ще подаде Образец № 1 на заявление по чл. 78, ал. 1 от ЗУО за издаване на регистрационен документ за дейности с отпадъци.
III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

 1. Съществуващо и одобрено земеползване.

Площадката, където ще бъде монтирано съоръжението, представлява закрито помещение от стоманобетонна конструкция, което се намира в Блок 2 (В20) на кота -1,58 в „Сердика център“с изготвен технически проект (конструктивно становище) за обособяване на помещение и разполагане на компостиращо съоръжение, което отговаря на законовите и нормативни уредби в имот с идентификатор 68134.409.210.1, гр. София.

В това отношение, районът няма нестабилни екологични характеристики.

 

 1. Мочурища, крайречни области, речни устия.

Не се очакват отрицателни въздействия в това отношение.

 

 1. 3. Крайбрежни зони и морска околна среда.

В близост до инвестиционното предложение няма крайбрежни зони и морска околна среда.

 

 1. Планински и горски райони.

В близост до инвестиционното предложение няма планински и горски райони.

 

 1. Защитени със закон територии.

Инвестиционното предложение няма да има въздействие върху защитени със закон територии, поради отсъствието на такива в близост до обекта.

 

 1. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа.

Инвестиционното предложение не засяга елементи от Националната екологична мрежа.

 

 1. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

Инвестиционното предложение ще се реализира в търговски център „Сердика“ гр. София и не засяга обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

 

 1. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Инвестиционното предложение се отнася за третиране на биоразградими отпадъци от кухните и ресторантите с цел тяхното оползотворяване без да има изгаряне и процеси на химично третиране, което да оказва влияние върху човешкото здраве и околната среда. Инвестиционното предложение не засяга територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

 

 1. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

 

 1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Предвид характера на инвестиционното предложение, няма да има отрицателно въздействие върху здравето на населението.

От реализирането на инвестиционното предложение не се очакват промени в санитарно-хигиенните условия на околната среда.

Инвестиционното предложение не е свързано с образуване на нови неподвижни източници на емисии в атмосферния въздух. Не се предвижда изграждане на нови изпускателни устройства. Не се очаква, реализирането на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху качеството на атмосферния въздух в района.

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра, минералното разнообразие, почвите и ландшафта.

Реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да има негативно въздействие върху качеството на повърхностните и подземните води в района.

Обектът не попада в границите на защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии.

Обектът не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Инвестиционното предложение не е свързано с повишаване на нивата на шумово и вибрационно замърсяване, радиоактивно замърсяване, вредно топлинно, йонизиращо и радиационно излъчване.

Инвестиционното предложение не предвижда излъчване на светлинни, топлинни или електромагнитни излъчвания.


 1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони.

Реализацията на предвидените дейности няма да засегне пряко или косвено природни местообитания и местообитания на флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитените зони.


 1. 3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Същността на инвестиционното предложение не предполага уязвимост от големи аварии и/или бедствия. Площадката е закрито помещение, покрито с твърда непропусклива повърхност и ограничен достъп за лица, които не са оторизирани с тази дейност.

На мястото ще постъпват разделно събраните биоразградими отпадъци от заведенията и ресторантите на територията на търговски център „Сердика“.

За правилното функциониране на оборудването и технологичното предотвратяване на инциденти и аварии се следват и изпълняват спецификациите на производителя при обособяване на зоната за разполагане на съоръжението и извършване на дейността.

Зоната ще отговаря на следните условия:

 • Ще има плоска, твърда и стабилна повърхност;
 • Издържа на тегло на напълно заредено оборудване, според капацитета на оборудването;
 • Осигурена е минимално изисканата площ за монтажа на съоръжението;
 • Помещението позволява работа на оборудването със защита от атмосферните влияния от влага, дъжд, вятър и сняг;
 • Осигрена е температура на окръжаващата среда, която отговаря на изсканата работна температура, посочена от производителя;
 • Осигурено е пространство за изваждане и и обработка на компоста;

 

От дейностите по компостиране на биоразградими отпадъци става ясно, че рискът от големи аварии е минимален при изпълнение на изискванията за монтиране и експлоатация на производителя, за което няма риск от аварии на площадката.

Технологичното предотвратяване на инциденти и аварии ще се гарантира с изпълнение и контрол на спазването на технологичните инструкции, дейности по ремонт, текущо поддържане на съоръженията и оборудването, периодично инструктиране на персонала.

 

 1. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

 

 1. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват така и отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

 

 1. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

 

 1. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.
  В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

 

 1. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Не се очакват комбинирани въздействия.


 1. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Не се очакват въздействия върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

 1. Трансграничен характер на въздействието.

Не се очаква трансгранично въздействие при реализирането на инвестиционно предложение.

 1. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

С цел избягване на инциденти е необходимо да се спазват всички изисквания за безопасност на труда, в това число:

– Превантивни мероприятия за свеждане до минимум на условията за възникване на инциденти;

– Обучение на персонала;

– Осигуряване на необходимите материали, техника и средства за ефективни действия за противодействие на възникнали инциденти.

 

 1. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение е било оповестено пред обществеността, в съответствие с действащите изисквания на чл. 4 от Наредбата за ОВОС към момента на подаване на уведомлението по чл. 4.

За периода на обявяване няма постъпили възражения, становища или предложения от заинтересовани лица.

Във връзка с обявяване на инвестиционното намерение, за изясняване на общественият интерес е поставено обявление на 26.05.2022г. на информационното табло на търговски център „Сердика“.

 

Обявлението съдържа:

 • данни за възложителя;
 • тел. за контакти;
 • описание на инвестиционното намерение;
 • компетентен орган по инвестиционното намерение и телефон за контакт.