Район „Оборище“ в партньорство с Български Червен кръст и Върховния комисариат за бежанците на ООН в България изпълнява проект BGHOMEAFFAIRS-1.003-0004 „Бъдеще за децата: предоставяне на комплексна социална подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци“. Проектът е на обща стойност 805`360.00 лева и с продължителност от 21 месеца. Изпълнява се по Договор за безвъзмездна финансова помощ 812108-28-29.04.2022, с финансовата подкрепа на Кралство Норвегия по линия на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 по програма „Вътрешни работи“.

Главната цел на проекта е да създаде специализирана социална услуга, предоставяна на непридружени деца бежанци и мигранти. Съгласно българското законодателство, непълнолетен или непълнолетен чужденец, който е на територията на Република България и не е заедно с неговия/ите родител(и) или друг възрастен, който е отговорен за него по силата на закон или обичай е „непридружен“. При установяване на непридружено дете чужденец на територията на страната, полицейски орган предава на служител от отдел „Закрила на детето“ за предприемане на мярка за настаняване извън семейството по реда на Закона за закрила на детето. Същевременно, първоначалната идентификация и насочване към социални услуги на непридружени деца в рамките на националната система за закрила на детето е затруднена поради езиковата бариера и липсата на финансов и административен капацитет на доставчиците на услуги. Поради това съществува риск спрямо детето да се предприемат мерки, без да са вземат предвид интересите му.

Демонстрационният проект ще бъде изпълнен на територията на Район „Оборище“ и част от неговите специфични цели включват ремонт и обзавеждане на сграда, общинска собственост, както и предоставяне на специализирана социална услуга на деца бежанци и мигранти. В тази услуга ще се включват редица мерки – социални, здравни, образователни и правни, които ще бъдат предоставени на целевата група. Предвижда се капацитетът на центъра да бъде 10 места.