Постоянният Ви адрес е населено място в България, където сте вписан в регистъра на населението. Той фигурира върху личната  карта, задграничния паспорт  и други официални документи.

Настоящият Ви адрес е мястото, на което пребивавате (мястото където живеете – например, ако сте студент, Вашия настоящ адрес е населеното място и адресът на квартирата/общежитието, където се обучавате).

Двата адреса може да съвпадат. При декларирането на настоящ адрес и регистрирането му по надлежния ред в общината,  имате право да извършвате в същия всички действия, които иначе би Ви се наложило да осъществя в общината Ви по постоянен адрес (да получавате кореспонденцията си, да гласувате по настоящ адрес след подадено заявление).

Важно! Въпреки предимствата, които Ви дава регистрацията на настоящ адрес, не може да го използвате за издаване на шофьорска книжка.

Как да промените постоянния си адрес?

Носете със себе си:

» Документ за самоличност

» Копие от документ, доказващ собствеността или ползването на имота – документ за собственост; документ за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции;

» Декларация на основание чл. 92, ал. 3 от ЗГР за писмено съгласие на собственика – когато заявителят не е собственик;

Декларацията се подписва лично от собственика пред длъжностното лице или се подава с нотариална заверка на подписа.

» Декларация на основание чл. 92, ал. 6 от ЗГР за писмено съгласие на собственика – когато заявителят живее във фактическо съпружеско съжителство със собственика или ползвателя на имота;

Декларацията се подписва лично от собственика пред длъжностното лице или се подава с нотариална заверка на подписа;

» Документ за платена такса;

» Изрично пълномощно – в случаите, когато искането се подава от пълномощник;

» Други данни, касаещи лицето и родствениците.

 • Как?
 1. Отивате в общината/кметството в избраното от Вас ново населено място или район.
 2. Закупувате си на място и попълвате лично документите и ги предавате в съответното гише. Може и друг да го направо вместо Вас, но трябва да сте го упълномощил предварително с нотариално заверено пълномощно или да сте му дал нотариално заверена декларация. Документите, които трябва да се прададат са:
 • Заявление за изпълнение на услугата;
 • Заявление за смяна на постоянен адрес.
 1. При поискване, показвате и предавате съответните предварително подготвени от Вас документи.
 2. Получавате удостоверението си за постоянен адрес.
 3. С негодо 30 днислед промяната на постоянния си адрес, отивате до съответното РПУ за смяна на личната карта. Но само когато промяната в постоянния Ви адрес касае друго населено място, длъжен сте да смените и шофьорската си книжка. В противен случай ще заплатите глоба в размер от 20 до 150 лв.

Как да промените настоящия си адрес?

Носете със себе си:

» документ за самоличност;

» документ за собственост;

» документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за ползване на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа;

» други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.

» Декларация на основание чл. 92, ал. 3 от ЗГР за писмено съгласие на собственика – когато заявителят не е собственик;
Декларацията се подписва лично от собственика пред длъжностното лице или се подава с нотариална заверка на подписа.
» Декларация на основание чл. 92, ал. 6 от ЗГР за писмено съгласие на собственика – когато заявителят живее във фактическо съпружеско съжителство със собственика или ползвателя на имота
Декларацията се подписва лично от собственика пред длъжностното лице или се подава с нотариална заверка на подписа.
» Документ за платена такса;
» Изрично пълномощно – в случаите, когато искането се подава от пълномощник;
» Други документи за данни, касаещи лицето и родствениците.

 • Как?
 1. Отивате в общината/кметството в избраното от Вас ново населено място или район.
 2. Закупувате си на място и попълвате лично документите и ги предавате в съответното гише. Може и друг да го направо вместо Вас, но трябва да сте го упълномощил предварително с нотариално заверено пълномощно или да сте му дал нотариално заверена декларация. Документите, които трябва да се прададат са:
 • Заявление за изпълнение на услугата;
 • Заявление за смяна на настоящ адрес.
 1. При поискване, показвате и/или предавате съответните предварително подготвени от Вас документи.
 • При промяна на настоящия адрес сте длъжен да заявите това в срок от 30 дни пред кмета на общината, района, кметството или на определени от тях длъжностни лица, където живеете, иначе Ви грози глоба от 50 до 300 лв.
 • Всички образци могат да се  закупят от съответното място в общините.
 • Броят на лицата, които могат да се регистрират по настоящ адрес на адреса на едно жилище със съгласието на собственик на жилището, не може да надвишава повече от два пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилищеАко жилището се обитава само роднини, е възможно броят на лицата да се надвиши три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават това жилище.
 • Ако живеете в чужбина, може да заявите български постоянен адрес в консулските служби на съответната държава.