Обявяване на РУП ЗА УПИ II-9,кв. 23, м. „Г-14“

Уведомяваме Ви, че в СО район „Оборище“ е получена за обявяване на заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ по реда на 4, ал.2 от ДР на ЗУТ на РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – РУП за УПИ II -9/ПИ 68134.401.228/кв.23, м.“ГГЦ Зона Г-14″, район „Оборище“ с административен адрес ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ № 31. Повече информация в приложения документ:…

Прочети повече

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект

На основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, обявявам разрешение за № Б-17/20.09.2023 г. на Главен инженер на СО – р-н „Оборище“ за обект: „Външно топлозахранване и АС на жилищна сграда с подземни гаражи, в УПИ ІХ-161,162, кв. 724, м. „Зона Г-13“, СО р-н „Оборище“, гр. София, ул. „Черномен” №2“ Повече информация: 👇 Б-17 обявявам разрешение за строеж…

Прочети повече

ОБЯВЯВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект

ОБЯВЯВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект: „Външно електрозахранване с кабел НН 1kV за „Многофамилна жилищна сграда“, находяща се в ПИ 68134.406.102 по КК, в УПИ VІІ-443, кв.738Б, м. „ЗОНА Г-13 ЮГ“, СО р-н „Оборище“, гр. София, ул. Тракия“ № 28. Повече информация: РС Б-16 обявяване

Прочети повече

Виза № САГ23-ГР00-1655/24.07.2023 г. на Гл. архитект на СО

СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че в СО район „Оборище“ е получена за обявяване по реда на чл.4, ал.2 от ДР на ЗУТ, виза № САГ23-ГР00-1655/24.07.2023 г., на Гл. архитект на СО за инвестиционно проектиране на временен строеж – лятна кухня към жилищна сграда с идентификатор 68134.404.210.1, в УПИ IV – 236 (ПИ с идентификатор 68134.404.210), кв….

Прочети повече

Одобрена схема за поставане на два броя постови кабини за охрана на Народно събрание на Република България

Одобрена схема за поставане на два броя постови кабини за охрана на Народно събрание на Република България откъм пл.“Д-р Желю Желев“, ПИ с идентификатор 68134.405.117, район „Оборище“. img2B3D

Прочети повече

Разрешение за строеж № Б-121 от 17.08.2023 г. на Главен инженер на НАГ-СО

Уведомяваме  Ви за издадено от Главен инженер на НАГ – СО Разрешение за строеж № Б-121/17.08.2023 2. за строеж: „Преоборудване на съществуващ ШТП „Люле Бургас №6″ и външно електрозахранване с кабели НН – 1 к\/ на „Многофамилна жилищна сграда с надземни и подземни гаражи“ в УПИ 1Х-578,579, ПИ с идентификатор 68134.408.417, кв. 124, м. „Подуяне…

Прочети повече

Заповед № РОБ23-РА51-16/09.08.2023 г. на Началник отдел „ИИИКЕ“ на СО – Район Оборище за отстраняване на очевидна фактическа грешка

На основание чл. 149 от ЗУТ, обявявам Заповед № РОБ23-РА51-16/09.08.2023 г. на Началник отдел „ИИИКЕ“ на СО – Район Оборище за отстраняване на очевидна фактическа грешка в Разрешение за строеж № Б-20/13.12.2023 год. на Главен инженер на СО – р-н „Оборище“ за строеж: „ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ № 40, ЕТ….

Прочети повече