Подбор на кандидати за заемане на длъжността „старши инспектор“ в районен инспекторат „Оборище“

СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността „старши инспектор“ в районен инспекторат „Оборище“ – 5 работни места. Повече информация можете да намерите в приложения документ: Обява за работа_Старши инспектор

Прочети повече

Конкурс за длъжността „Главен инженер“ в отдел „Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол и екология“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Главен инженер“ в отдел „Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол и екология“ в Столична община район „Оборище“. Информация за длъжността: Informaciq_za_dlyjnostta Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС: Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС (1) Длъжностна характеристика за длъжността: Дл характеристика…

Прочети повече

ОБЯВА ЗА РАБОТА за длъжността “Медицински специалист” или „Педагог“

Съгласно Заповед № РОБ23-РД09-622/23.08.2023г. кмета на район „Оборище“-СО обявява 4 /четири/ свободни работни места за длъжността “Медицински специалист” или „Педагог“, съгласно чл.14, ал.5 от Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. Обява: Обява раб места – медицински специалисти или педагози

Прочети повече

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Административно, информационно обслужване, ГРАО, дигитализация“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ обявява конкурс за длъжността „Старши експерт“ в административно звено отдел „Административно, информационно обслужване, ГРАО, дигитализация“ Изисквания за заемане на длъжността: Минимални изисквания за заемане на длъжността, които са предвидени в нормативни актове: – степен на образование – Бакалавър- професионален опит – 1 година- ранг   V младши Informaciq_za_dlyjnostta_СТ експерт – АИОГРАОД ДХ-Ст…

Прочети повече

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ административно звено отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ в административно звено отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“. Изисквания за заемане на длъжността: Минимални изисквания за заемане на длъжността, които са предвидени в нормативни актове: – степен на образование – Бакалавър – професионален опит – 2 години – ранг   ІV младши…

Прочети повече

Район „Оборище“ обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост

Кметът на СО – район „Оборище“, на основание чл. 31, ал.3, вр. с чл. 31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и заповед № СОА22-РД09-1066/15.06.2022 г. на кмета на Столична община удължава срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс с…

Прочети повече

Район „Оборище“ обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост

Кметът на СО – район „Оборище“, ще проведе публично оповестен конкурс на основание чл.19, ал.3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 31, ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, и заповед № СОА22-РД09-1066/15.06.2022 г. на кмета на Столична община, с предмет: „Отдаване под наем за…

Прочети повече

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “Главен експерт контрол на строителството”

ОБЯВЛЕНИЕ   За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: www.rayon-oborishte.bg на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители…

Прочети повече

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността “Главен инженер”

ОБЯВЛЕНИЕ   За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  www.rayon-oborishte.bg на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители и…

Прочети повече