Обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Обновяване и основен ремонт на електрическата инсталация на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, ул. Султан тепе“ № 1, гр. София – Етап II“

Обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Обновяване и основен ремонт на електрическата инсталация на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и…

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Ремонт на отоплителна инсталация в стара сграда на ДГ № 191 „Приказка без край“, ул. „Мадарски конник“ № 7, район „Оборище“, гр. София“

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Ремонт на отоплителна инсталация в стара сграда на ДГ № 191 „Приказка без край“, ул. „Мадарски конник“ № 7, район „Оборище“, гр. София“ Обява – качена на 12.06.2020г. Информация за публикувана обява – качена на 12.06.2020г. Техническа…

Прочети повече

: Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Обновяване и основен ремонт на електрическа и ОВК инсталации на основна сграда и филиал на ЦДГ № 100, „АКАД. П. Н. РАЙКОВ“, намираща се в гр. София, ул. „Велико Търново“ №2, №4“

: Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Обновяване и основен ремонт на електрическа и ОВК инсталации на основна сграда и филиал на ЦДГ № 100, „АКАД. П. Н. РАЙКОВ“, намираща се в гр. София, ул. „Велико Търново“ №2, №4“ Обява – качена на…

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „ Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на район „Оборище“- СО“

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „ Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на район „Оборище“- СО“ Обява – качена на 08.06.2020г. Информация за публикувана обява – качена на 08.06.2020г. Приложение 1…

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Текуща поддръжка на улична мрежа – улични тротоарни настилки и пътни съоръжения и ремонт и обновяване на междублокови пространства на територията на р-н „Оборище“-СО по две обособени позиции. Обособена позиция №1: Текуща поддръжка на улична мрежа – улични тротоарни настилки и пътни съоръжения и обособена позиция №2: Ремонт и обновяване на междублокови пространства на територията на р-н „Оборище“-СО

Обява – качена на 16.04.2020г. Техническа спецификация – качена на 16.04.2020г. Методика на оценка – качена на 16.04.2020г. Техническо предложение – качено на 16.04.2020г. Ценово предложение – качено на 16.04.2020г. КСС – Приложение № 1. А ремонт улици – качено на 16.04.2020г. КСС – Приложение № 1.Б. междублокови пространства – качено на 16.04.2020г. Образци – качени на 16.04.2020г. Проект на договор – качен на…

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район „Оборище“.

Обява – качена на 04.03.2020г. Информация за публикувана обява – качена на 04.03.2020г. Техническа спецификация – Приложение №1 – качена на 04.03.2020г. Критерий за възлагане и методика за оценка на офертите-Приложение №2 – качени на 04.03.2020г. Образци зелени площи – качени на 04.03.2020г. Договор – проект – качен на 04.03.2020г. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти – качена на 17.03.2020г. Протокол от 17.03.2020 – качен на 17.03.2020г….

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ – Столична община“

Обява – качена на 02.09.2019 г. Информация за публикувана обява – качена на 02.09.2019 г. Колич.сметка – Приложение № 1 – качена на 02.09.2019 г. Техническа спецификация – Прил. № 2 – качена на 02.09.2019 г. Образци – качен на 02.09.2019 г. Проект на договор – качена на 02.09.2019 г. ПРОТОКОЛ – качен на 13.09.2019 г. Договор №РОБ19-ДГ56-57 – качен на 15.10.2019 г….

Прочети повече

„Монтаж на асансьорна уредба, ремонт на стълбищна клетка, зала и санитарен възел, с цел осигуряване на достъпна среда в съществуваща административна сграда на район „Оборище“ – Столична община, гр. София, пк 1505, бул. „Мадрид“ № 1, по проект „Красива България”

Обява – качена на 31.07.2019 г. Информация за качена обява – качена на 31.07.2019 г. Указания към участниците – качени на 31.07.2019 г. КСС оферта – качена на 31.07.2019 г. Договор за СМР- проект – качен на 31.07.2019 г. Образец №1-Адм. сведения за участника  – качен на 31.07.2019 г. Образец №2 – Декл. по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП  – качен на 31.07.2019 г….

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт и обновяване на междублокови пространства на територията на район „Оборище“ – СО.

Обява – качена на 30.07.2019 г. Информация за публикувана обява – качена на 30.07.2019 г. Приложение №1 количествена сметка – каченo на 30.07.2019 г. Приложение №2 Техническа спецификация – Ремонт и обновяване Междублокови пространства – каченo на 30.07.2019 г. Образци – качени на 30.07.2019 г. Проект на договор – качен на 30.07.2019 г. Разяснение № 1 – качено на 06.08.2019 г. Протокол – качен на 12.08.2019…

Прочети повече