Обява за публично оповестен конкурс

Кметът на СО – район „Оборище“, ще проведе публично оповестен конкурс на основание чл.19, ал.3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 31, ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, и заповед № СОА23-РД09-1813/15.08.2023 г. на кмета на Столична община, с предмет: „Отдаване под наем за…

Прочети повече

Конкурс за длъжността „Главен инженер“ в отдел „Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол и екология“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Главен инженер“ в отдел „Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол и екология“ в Столична община район „Оборище“. Информация за длъжността: Informaciq_za_dlyjnostta Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС: Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС (1) Длъжностна характеристика за длъжността: Дл характеристика…

Прочети повече

ОБЯВА ЗА РАБОТА за длъжността “Медицински специалист” или „Педагог“

Съгласно Заповед № РОБ23-РД09-622/23.08.2023г. кмета на район „Оборище“-СО обявява 4 /четири/ свободни работни места за длъжността “Медицински специалист” или „Педагог“, съгласно чл.14, ал.5 от Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. Обява: Обява раб места – медицински специалисти или педагози

Прочети повече

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Административно, информационно обслужване, ГРАО, дигитализация“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ обявява конкурс за длъжността „Старши експерт“ в административно звено отдел „Административно, информационно обслужване, ГРАО, дигитализация“ Изисквания за заемане на длъжността: Минимални изисквания за заемане на длъжността, които са предвидени в нормативни актове: – степен на образование – Бакалавър- професионален опит – 1 година- ранг   V младши Informaciq_za_dlyjnostta_СТ експерт – АИОГРАОД ДХ-Ст…

Прочети повече

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ административно звено отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ в административно звено отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“. Изисквания за заемане на длъжността: Минимални изисквания за заемане на длъжността, които са предвидени в нормативни актове: – степен на образование – Бакалавър – професионален опит – 2 години – ранг   ІV младши…

Прочети повече

Обява за публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищен имот“

Кметът на СО – район „Оборище“, ще проведе публично оповестен конкурс на основание чл.19, ал.3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 31, ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, и заповед № СОА23-РД09-848/27.03.2023 г. на кмета на Столична община, с предмет: „Отдаване под наем за…

Прочети повече

ОБЯВА ЗА РАБОТА за длъжността „Старши счетоводител“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Обявява свободно работно място за длъжността „Старши счетоводител“ в отдел „Финансово-счетоводни дейности, човешки ресурси и бюджет“. Изисквания за заемане на длъжността: Средно образование, Професионална квалификация – „Икономист-счетоводител“, Специалност – Икономика, Планиране и отчитане 1 година професионален опит или Висше образование, професионално-квалификационна степен „Бакалавър“ Професионална квалификация – „Икономист-счетоводител“ 1 година професионален…

Прочети повече

ОБЯВА ЗА РАБОТА за медицински сестри

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ търси за нуждите на детските заведения в района медицински сестри със следните изисквания за заемане на длъжността: Обява раб места – медицински сестри

Прочети повече

ОБЯВА ЗА РАБОТА – „Старши счетоводител“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Обявява свободно работно място за длъжността „Старши счетоводител“ в отдел „Финансово-счетоводни дейности, човешки ресурси и бюджет“. Изисквания за заемане на длъжността: Обява раб място старши счетоводител 2023  

Прочети повече

ОБЯВА ЗА РАБОТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ –„БЮДЖЕТ“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Обявява свободно работно място за длъжността „Главен експерт –„Бюджет“ в отдел „Финансово-счетоводни дейности, човешки ресурси и бюджет“ Изисквания за заемане на длъжността: Обява раб място гл експерт-Бюджет

Прочети повече