Със заповед на кмета на Район “Оборище”, Николай Александров, бяха спрени дейностите по разрушаването на сградата на ул. „Оборище“ №26.

Служители на отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол на строителството” поставиха съобщения, залепени на обекта, с които се уведомява инвеститорът на проекта, че се спират всички дейности по разрушаването на старата сграда.

Разпореждането на кмета на Район „Оборище“ идва след инцидента от 21.04.2022 година .
По време на разрушаване на сградата, на бившата Телефонна палата, възникна аварийна ситуация, със срутване на външна стена, извън предпазните ограждения.

район оборище, николай александров, строеж на ул.оборище, заповед

В Указанието, подписано от Николай Александров, е посочено следното:

  1. Незабавно да се спре изпълнението на всички разрушителни дейности по премахването на сградите в имота

  2. В срок от три дни да бъдат предоставени:

  • оценка на риска и съответните превантивни мерки, при изпълнението на разрушителните дейности, и анализ на поведението на разрушаваната строителна конструкция, въз основа на които да се представи актуализиран „План за безопасност и здраве“.
    Същият следва да съдържа допълнителни обезопасителни мерки при разрушаване на сградата за опазване на околните улици и съседните имоти и преминаващите граждани.

  • проект за монтаж на обезопасително опорно скеле

  • договори с изпълнителя на разрушителните дейности и с координатора по безопасност и здраве.

В Указанието до Инвеститора, “Амарат Пропъртис”, кметът на Район “Оборище” напомня, че съгласно чл.195, ал.7 от ЗУТ, собствениците на обекта носят имуществена отговорност за причинени вреди от своите виновни дейности или бездействия, в резултат, от които, може да настъпи авария, водеща до материални щети или увреждания на трети лица и имоти.

Преустановяването на разрушителните дейности ще остане в сила до представянето на изисканата документация и разглеждането й в районната администрация на Община “Оборище”.

разрушаване, район оборище, николай александров, строеж на ул.оборище, заповед разрушаване, район оборище, николай александров, строеж на ул.оборище, заповед

Писмото е съобщено чрез залепване на входа на имота и е връчено на представители на възложителя и на изпълнителя, видно от положените подписи. Изпратено е и на пълномощника на „Амарат пропъртис“ ЕООД – адв. Б. Божкова на електронната поща, която е потвърдила за получаването му.