СЪОБЩЕНИЕ

Компенсация на разходите, извършени от родителите за НЕ приети деца в държавни или общински детски ясли и яслени групи.

 

Във връзка с допълнителни разяснения, направени от Министерството на образованието и науката,  и писмо на Столична община с изх. № СОА22-ВК08-5441-(1) / 08.04.2022 г.,  Ви информираме за следното :

„Средствата се изплащат на родителя в размер на действително извършените разходи за отглеждане и обучение за всеки месец до размера на определения със заповед на министъра на образованието и науката среден месечен размер.“

Видно от цитираният текст, условията свързани с изплащането на компенсации, трябва да са пряко свързани от една страна с извършен реален разход от родителя, и от друга страна – този разход да е пряко свързан с отглеждането и обучението на детето.

Т.е. в дните, когато децата не са посещавали детската ясла, извършените разходи не са пряко свързани с отглеждането и обучението на децатаю, което следва да се отрази в базата за определяне размера на компенсацията.

Във връзка с направеното уточнение, родителите са длъжни да предоставят служебна бележка за присъствие на детето в частното учебно заведение (ясла).

 

Необходими документи за кандидатстване 

  1. Заявление;
  2. Декларация за лични данни
  3. Искане – образец 1 по т.1;
  4. Искане – образец 2 по т.2;
  5. Договор с частната институция;
  6. Фактура придружена с касов бон или платежно нареждане;
  7. Служебна бележка за присъствие на детето.

Декларация_лични данни

Декларация_обстоятелства

Заявление

Искане_Образец_1_по_т.1

Искане_образец_2_по_т.2

 

02/ 815 76 56 – Десислва Колева