Съгласно Постановление № 231 на МС от 01.08.2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите през 2022 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи и държавни детски градини  (обн., ДВ, бр.62/ 05.08.2022г.), и Заповед № СОА22-РД09-1425/ 18.08.2022 на Кмета на Стиолична община, право на компенсации имат родители на деца, които не са приети в държавни или общински детски ясли и яслени групи на територията на район „Оборище“ – Столична община, поради липса на свободни места, считано от 01.09.2022 г., като за едно дете може да се упражни правото за компенсиране само от единя родител.

Условия за получаване на компенсация

Родителите на неприети в държавни или общински детски ясли или яслени групи на територията на район „Оборище“ –  Столична община поради липса на свободни места трябва да отговарят едновременно на следните условия:

 • Детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания в държавна или общинска детска ясла или яслена група, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места ;
 • Детето да не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;
 • Общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общинска детски ясли и общински детски градини в прилежащия район.
 • За 2022 година детето е записано в частна детска ясла или яслена група в частна детска градина.
 • Родителите не получават подпомагане от държавния бюджет (изключение са месечните помощи по чл.7, ал.1 от Закона за семейните помощи за деца) или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на това постановление;
 • Родителите не ползват отпуск по чл.164, ал.1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст;

Срок за подаване на документите

Родителите, които желаят да получат компенсиране подават заявление по образец в деловодството на районната администрация „Оборище“, по настоящ адрес на детето в срок до 5 окотмври – за получаване на компенсации за цялата 2022 година;

За изплащане на компенсации родителите подават искане в общината по настоящия адрес на детето. Искането се подава в срок до 5-то число на месеца, следващ месеца подлежащ на компенсация, като с искането родителят декларира, че към момента на подаването му са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 1, както и съответната информация за банковата сметка, по която ще бъде извършен банковият превод на обезщетението.

Към искането се прилагат документите по чл. 5 и 6, удостоверяващи извършените от родителите разходи за периода, за който се иска компенсиране.

Когато родителят на детето е подал искане за компенсиране на различни по основание и размер разходи за един и същ период, размерът на компенсацията се определя пропорционално на извършените разходи, като общият размер не може да надвишава размера по чл. 2, ал. 1.

Ред за кандидатстване и необходими документи по чл. 4, ал.2, т.1 от ПОСТАНОВЛЕНИЕТО

! ! ! Детето трябва да е записано за отглеждане, възпитание и обучение в частна детска ясла или частна детска градина с яслеена група!!!

 1. Заявление – за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане,  възпитание и обучение на децата, които не са приети в яслени групи или държавни или общински детски градини с яслени групи поради липса на свободни места;
 2. Декларация за защита на личните данни;
 3. Декларация по чл. 3, ал.1, т.4 и 5.

Списък документи/за прилагане от кандидатстващия:  

 1. Искане по образец
 2. Договор за обучение между родителя и частна детска ясла или частна детска градина с яслена група;
 3. Платежен документ за извършено плащане на таксата за за отглеждане,  възпитание и обучение на децата за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
 4. Информация за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите. 

 

Ред за кандидатстване и необходими документи по чл. 4, ал.2, т.2 от ПОСТАНОВЛЕНИЕТО, сключени с физически лица.

 

!!! Физическото  лице, трябва да отговаря на изискванията на чл.10, ал.1 или чл.11, ал.1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройство и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. (ДВ., бр.103/ 2008) !!!

 

 1. Заявление – за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане,  възпитание и обучение на децата, които не са приети в яслени групи или държавни или общински детски градини с яслени групи поради липса на свободни места.
 2. Декларация за защита на личните данни;
 3. Декларация по чл. 3, ал.1, т.4 и 5.

Списък документи/ за прилагане от кандидатстващия:  

 1. Договор за отглеждане, възпитание и обучение на децата, сключен между родителя и физическото лице;
 2. Отчет и проемо-предавателен протокол с информация за извършените дейности по чл.16, ал.1, т.1, 3 и 4 и ал.3 -5 от Наредба № 26 от 2008 ;
 3. Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл.4, ал.3 за физическо лице, страна по договора – диплома за придобита професионална квалификация „мед. сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, както и диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;
 4. Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;

Информация за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

Людмила Славева

 

Тел: +359 2/815-76-37

Декларация_лични данни

Декларация_обстоятелства

Заявление

Искане_Образец_1_по_т.1

Искане_образец_2_по_т.2