ОБЯВЛЕНИЕ

 

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: oborishte@so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед №РОБ20-РД-09-135 от 10.08.2020г.  на кмета на район „Оборище“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „Правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности и европейски проекти“ на  Район “Оборище”– Столична община .

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

 1. образование – Висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“,
 2. специалност „Право“ с професионална квалификация „Юрист“
 3. професионален опит 1  година или ранг V  младши

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

 1. Решаване на тест
 2. Интервю с комисията.

ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие представят следните документи:

 1. Заявление за участие съгласно чл.17, ал.2 от НПКППМДС
 2. Декларация по чл. 17, ал.3, т.1.от НПКППМДС
 3. Копие от диплома за завършено образование
 4. Копие от удостоверение за правоспособност
 5. Копие от документи, доказващи професионален опит
 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в срок до 17.00 часа на 24.08.2020 г.,  на адрес гр. София, бул.”Мадрид”№1, ет.1, гише №1, както и по електронен път, подписани с електронен подпис на адрес k.izpoldzhiyska@so-oborishte.com

VІ. Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурса кандидати съгласно чл.21, ал.4 от Наредбата да бъде обявен на 31.08.2020г. на интернет страницата на района:  www.so-oborishte.com. В същата обява да бъде посочена и датата на провеждане на конкурса.

VІІ. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Осъществява процесуално представителство по дела на района и Столична община. Проучва и обработва преписки, изготвя отговори и становища, дава юридически консултации. Изготвя проекти на договори, искови молби, писмени защити,, жалби, възражения, становища и други.  Предоставя консултации и мнения за законосъобразността по актовете и действията на всички отдели.. Завежда съдебни дела. Отговаря за събиране на вземанията на района. Подготвя процедурите по ЗОП. Участва в разработване на вътрешните нормативни актове. Участва в комисии. Подготвя проекти на решения на СОС и придружаващите ги материали. Образува и води календарна и архив на делата и наказателните постановления.

VІІІ. Минимална основна заплата за длъжността 700 лева.

 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ /подпис/

Кмет на район „Оборище“-СО

Приложение – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Декларация чл 17 НПКПМДС

Заявление за участие в конкурс

СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 20г

Система за определяне резултатите – тест – интервю за Старши юрисконсулт

Протокол Tест – ст. юрисконсулт ПНООСДЕП-р-н Оборище