Обява – качена на 31.07.2019 г.

Информация за качена обява – качена на 31.07.2019 г.

Указания към участниците – качени на 31.07.2019 г.

КСС оферта – качена на 31.07.2019 г.

Договор за СМР- проект – качен на 31.07.2019 г.

Образец №1-Адм. сведения за участника  – качен на 31.07.2019 г.

Образец №2 – Декл. по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП  – качен на 31.07.2019 г.

Образец №3 – Декл. по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП  – качен на 31.07.2019 г.

Образец №4 -Списък строителство  – качен на 31.07.2019 г.

Образец №5 – Списък на техн. и ръководен персонал  – качен на 31.07.2019 г.

Образец №6 – Списък на квалиф. стр. работници  – качен на 31.07.2019 г.

Образец №7 – Декл. по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители  – качен на 31.07.2019 г.

Образец №7-A – Декл. подизпълнители  – качен на 31.07.2019 г.

Образец №8 – Декларация приемане договор  – качен на 31.07.2019 г.

Образец №9 -Предложение за изпълнение на поръчката  – качен на 31.07.2019 г.

Образец №10 – Декларация материали  – качен на 31.07.2019 г.

Образец №11 – Ценово предложение  – качен на 31.07.2019 г.

Информация за удължаване на срока – качена на 13.08.2019 г.

Протокол – качен на 23.08.2019 г.

Договор и Приложения – качен на 23.08.2019 г.

Тех. предложение 1 – качен на 23.08.2019 г.

Тех. предложение 2 – качен на 23.08.2019 г.

Ценово предложение – качен на 23.08.2019 г.