С Постановление № 206 от 23.10.2023 г. е приета Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.

Наредбата е публикувана на 27.10.2023 г. в бр. 90 на „Държавен вестник“ и влезе в сила от деня на обнародването й.

В чл. 7, ал. 2 са регламентирани нови срокове за подаване на заявленията за изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите на деца от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението им, когато децата не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места:

 • до 5-и ноември за периода 1 септември – 31 октомври на текущата година;
 • до 5-и януари за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година;
 • до 5-и март за периода 1 януари – 28 февруари на текущата година;
 • до 5-и май за периода 1 март – 30 април на текущата година;
 • до 5-и юли за периода 1 май – 30 юни на текущата година;
 • до 5-и септември за периода 1 юли – 31 август на текущата година.

Съгласно § 2., ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби заявленията и исканията за компенсации за месеците юли, август и септември 2023 г. се подават в срок до 10 работни дни от обнародването на наредбата в „Държавен вестник“, а за месец октомври 2023 г. – в срок до 10 ноември 2023 година.

В тази връзка, до 10.11.2023 година (включително) родителите на деца до 3 годишна възраст (по ПМС 206) ще могат да подават искания за компенсация за м. септември и м. октомври.

Заявления и искания по ПМС 206 за м. юли и август 2023 г. ще се подават на гише, на хартия, тъй като са за изминалата учебна 2022/2023 година.

Уточняваме, че съгласно чл. 6, т. 4 от новата наредба при сключени договори с физически лица се изисква представяне на декларация, удостоверяваща спазването на изискването по чл. 4, ал. 4 за физическото лице, страна по договора (декларация, че лицата са сключили договор/договори за отглеждане, възпитание и обучение на не повече от три деца). Декларацията се предоставя еднократно – към първото заявление или искане.

За децата в градинска възраст (по ПМС 76) подаването на искания за периода 15.09. – 31.10.2023 г. ще е възможно до 06.11.2023 (включително), тъй като 05.11.2023 е неделя.

 • Необходими документи при кандидатстване за първи път:
 1. Заявление;
 2. Искане – образец 1 по т.1- (при посещение на частна ясла);

или

 1. Искане – образец 2 по т.2- (при гледане на дете от частно лице);
 2. Договор с частната инстинуция или физическо лице;
 3. Фактура придружена с касов бон или платежно нареждане;
 4. Декларация във връзка със защита на личните данни;
 • Необходими документи – на всеки два месеца, след първо подаване :
 1. Искане – образец 1 по т.1- (при посещение на частна ясла);

или

 1. Искане – образец 2 по т.2 – (при гледане на дете от частно лице)
 2. Фактура придружена с касов бон или платежно нареждане;

Образци на необходимите документи, може да изтеглите от тук :

Заявление

Искане_Образец_1_по_т.1-2023-2024

Искане_образец_2_по_т.2-2023-2024

Декларация_лични данни-2023-2024

Кандидатстването може да извършвате и през системата на ИСОДЗ.

За Ваше улеснение прилагаме актуализиран списък на частните детски ясли, регистрирани в СРЗИ:

👇

Private-nurseries-October2023