В изпълнение на заповед на Кмета на Столична община и във връзка с прилагане на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, предостяваме необходимата информация относно нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) за 2021 г., съгласно Приложение № 1 . В Приложение 2 са изброени изискванията към дървесината, която се използва за битово отопление и начините и сроковете за съхранението й.

Заповед