Стартира процедура чрез подбор „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
✅ Основната цел на процедурата е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.
✅ Общият бюджет на процедурата е близо 282.5 млн. лв., разпределен по равно към 6-те района за планиране. Минималният размер на всеки проект е 50 хил. лв., а максималният 9.5 млн. лв.
✅ Финансирането от програмата е в размер на 80 %, а съфинансирането от съответното сдружение на собствениците 20 % .
✅ Допустими за финансиране са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС, т.е. в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик и са проектирани преди 26 април 1999 г.
📅 Краен срок за подаване на документи за кандидатстване в общината е 10.12.2023г.
Тук можете да видите насоките за кандидатстване: 👇