Уважаеми госпожи и господа,

 

Във връзка с обявеното на 24.03.2021г. (сряда) начало на кампанията по подписване на договорите с граждани, които са кандидатствали за подмяна на отоплителното си устройство по проект № BG16M10P002-5.003.0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България, Ви информирам за следното:

За периода от 24.03.2021г. – до 02.04.2021г., ще бъдат подписвани договорите с кандидатите от следните райони:

–           район „Възраждане“;

–           район „Изгрев“;

–           район „Искър“;

–           район „Оборище“;

–           район „Средец“;

–           район „Илинден“;

–           район „Студентски“;

–           район „Триадица“.

 

Подписването ще бъде в Дом на културата „Средец“ ул. „Кракра“ 2А, ет. 1, галерия „Сезони“ , от 8:30ч до 18:30ч.

За подписването на договора е необходимо да се представят следните документи:

  1. копие от документа за собственост на имота;
  2. копие от документ за платени данъци на имота;

Горецитираните документи се прилагат към договора, които се сключва със Столична община, като се подписва собственоръчно от кандидата.

Създадена е организация за спазване на всички противоепидемични мерки.

Умоляват се гражданите, предварително да се снабдят/да си направят копие от необходимите документи, които следва да носят със себе и които се предоставят на място, при подписване на договора.

Актуална информация за проекта може да се получи на специализираният телефон: 02/94 22 444 от понеделник до петък, от 8:30 ч. до 18:30 ч. или на следния електронен адрес: https://www.sofia.bg/opos