Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването ѝ в Държавен вестник на 5 юли 2019 г. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.

От 01 януари 2021 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:

  1. Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
  2. Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на общината, която ще е доставчик на лична помощ.

Ползватели на лична помощ 

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявлението-декларация (Приложение 1) се подава по настоящ адрес в приемната на район „Оборище“ с адрес ул.“Мадрид“ 1 всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

В заявлението-декларация човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

Към заявлението-декларация (Приложение 1) се прилагат:

  • направлението от Дирекция „Социално подпомагане“ с определения брой часове лична помощ;
  • документ за самоличност (за справка);
  • за дете – удостоверение за раждане (за справка);
  • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
  • документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (за справка);
  • експертно решение на ТЕЛК//НЕЛК (копие);
  • пълномощно (нот. заверено), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично (копие).
  • Декларация за лични данни

Образци на документи

Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ – бланка.

Приложение №1

2. Трудов договор – бланка.

Приложение №3

3. ОТЧЕТ по чл. 27, ал. 2 от Закона за личната помощ – бланка.

Приложение №5