Наредби

НАРЕДБА за общинската собственост

НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

НАРЕДБА за реда за получаване и управление на дарения от Столичната община

НАРЕДБА за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община

НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията  на Столична община

НАРЕДБА за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община

НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

НАРЕДБА № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община    

Закони

Закон за администрацията 

Закон за гражданската регистрация

Закон за достъп до обществена информация

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за обществените поръчки 

Закон за общинската собственост

Закон за управление на етажната собственост

Закон за устройство на територията

Закон за народната просвета

Закон за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация – формуляр

Кодекси

Административнопроцесуалeн кодекс