Н О В О !!!

С постановление №172 от 11 юли 2019 г. (Обн. ДВ. бр. 56 от 16 юли 2019 г.) на Министерския съвет се изменя и допълва Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление №246 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ. бр. 78 от 2006 г.).

ПРИЛОЖЕНИЯ:

2000_Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2015_Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

2054_Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2068_Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина

2072_Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

2082_Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2110_Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2112_Заявление за издаване на разрешение за строеж

2117_Заявление за одобряване на подробен устройствен план

2119_Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2119_Удостоверение за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

______________________________________________________________________________

» Заявление за даване на разрешение за изработването на проект за ПУП

» Заявление за издаване на виза за проектиране

» Заявление за издаване на виза изходни данни

» Приложение № 1_ВиК

» Приложение № 2_Електроснабдяване_11.2019

» Приложение № 3_Газоснабдяване_11.2019

» Приложение № 4_Топлоснабдяване_11.2019

» Заявление за съгласуване и одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект,по който е издадено разрешение за строеж (чл.1 54, ал.5 от ЗУТ)

» Заявление за одобряване на проект – заснемане на изпълнен строеж за възстановяване на изгубен инвестиционен проект (чл.1 45, ал.5 от ЗУТ)

» Заявление за предаване на екзекутивна документация

» Заявление за презаверяване на издадено разрешение за строеж по реда на чл. 1 53, ал. 3 от ЗУТ

» Заявление за схема/скица за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градско обзавеждане и др.

» Заявление за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градско обзавеждане

» Заявление за регистриране на преместваем обект / рекламен елемент по индивидуален проект и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация (чл. 80, ал.1, 2 от НПОРИМЕРДТСО)

» Заявление за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

» Заявление за извършване на проверка за устаноняване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

» Заявление за издаване на удостоверение за „груб строеж“ (чл. 1 81 от ЗУТ)

» Заявление за издаване на скица за недвижим имот от действащ ПУП

» Заявление за презаверяване на скица за недвижим имот от действащ ПУП

» Заявление за издаване на заповед за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до поземлен имот (чл. 1 90 от ЗУТ)

» Заявление за издаване на заповед за преминаване през чужд поземлен имот (чл. 1 92 от ЗУТ)

» Заявление за издаване на заповед за отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот (чл. 1 93 от ЗУТ)

» Заявление за осигуряване на свободен достъп в недвижим имот за извършване на разрешени или предписани работи (чл. 1 94 от ЗУТ)

» Заявление за освидетелствуване на сграда

» Заявление за издаване на удостоверение за премахната сграда

» Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи с разрешение за строеж, издадено от Главния архитект на района

» Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи (съществуващи с обследване)

» Заявление за издаване на заверен препис (копие) от документи

» Заявление за издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси

» Заявление за временно ползване на общински терен за строителна площадка

» Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции преди издаване на разрешение за строеж за техническа инфраструктура

» Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции след приключване на строеж за техническа инфраструктура

» Заявление за подписване на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строеж

» Заявление за определяне на представител в държавна приемателна комисия

» Заявление за премахване / кастрене / преместване на растителност

» Заявление за заверка на геодезическо заснемане и експертна оценка на растителност

» Заявление за измерване, кубиране и маркиране на дървесина

» Заявление за попълване на служебно поле в декларация по чл. 14 от ЗМДТ

» Заявление за издаване на нов административен адрес

» Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

» Заявление за издаване на заповед по чл. 1 6, ал. 6 от ЗУТ

» Заявление за издавана на удостоверение и скица по чл. 1 3, ал. 5 и ал. 6 от ППЗСПЗЗ

» Заявление за даване на съгласие за допускане на анкериране при изкопни работи към общински имоти

» Уведомление по чл. 197 от ЗУТ

» Заявление за определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост в квартал с комплексно застрояване

» Заявление за одобряване на схема за разполагане на съоръжения към съществуващ търговски обект

» Заявление за внасяне на допълнителни документи

» Декларация

» Декларация по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ

» Опис на внесените проектни материали по преписка

» Опис на внесените проектни материали по преписка

» Такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти