На 11 май 2023 г. в сградата на район Оборище – СО се проведе обучение на служителите на администрацията, относно обслужването на глухи и сляпо-глухи лица на територията на България.

Обучението се проведе под надслов „Пълноценно общуване за всички“, като част от Проект „Провеждане на застъпническа кампания за прилагането на ЗБЖЕ на местно ниво“  на Столична община в партньорство с Фондация „Заслушай се“ по Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. Осведомителната кампания е част от Проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението, дигитална компетентност и учене“ финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

На срещата бяха обсъдени смисълът и нуждата от приемането и прилагането на ЗБЖЕ (Закон за българския жестов език), както и специфичните нужди на глухите и сляпо-глухите лица. Част от целите на информационната среща бяха служителите от всички звена на администрацията да се запознаят с разпоредбите на ЗБЖЕ, нуждата от неговото прилагане, разяснение на медицинските и социокултурни особености на глухите и сляпо-глухите лица и запознаване с добри практики за осигуряване на качественото им административно обслужване. На служителите на администрацията бяха представени исторически факти за възникването и развитието на глухите и жестовия език, лични истории от ежедневието им и предложения за по- ефективна комуникация в ежедневието и административната среда. По време на срещата, всеки от аудиторията получи и образец на дактилната азбука като допълнение за повишаване ефективността на обслужването на заинтересованите граждани.

Основната цел на тази инициатива е повишаване на качеството на обслужване на глухите и сляпо-глухите граждани, както и повишаване на осведомеността относно правилното и навременно прилагане на ЗБЖЕ в районните администрации.

От 1 януари 2023 г. в район „Оборище“ е въведено облекчено административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани.

Гишето е обозначено с указателен стикер с QR код. В район „Оборище“ лицата със специални потребности могат да бъдат обслужени на гише № 1 между 8:30 и 17:00 часа всеки работен ден.

Административното обслужване ще се осъществява в съответния Център за административно обслужване /ЦАО/ чрез осигуряване на тристранна онлайн видео връзка между глухото или сляпо-глухото лице, служител на гише в съответния ЦАО и преводач на български жестов език.

За информация относно самия проект и цялостната инициатива :