Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „ Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на район „Оборище“- СО“

Обява – качена на 08.06.2020г.

Информация за публикувана обява – качена на 08.06.2020г.

Приложение 1 – Технически изисквания и спецификации – качено на 08.06.2020г.

Образци доставка на ел.енергия – – качени на 08.06.2020г.

Договор – проект – качен на 08.06.2020г.

Протокол – качен на 26.06.2020г.

Договор №РОБ20-ДГ56-38 от 04.08.2020г. – качен на 12.08.2020г.