Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Ремонт на отоплителна инсталация в стара сграда на ДГ № 191 „Приказка без край“, ул. „Мадарски конник“ № 7, район „Оборище“, гр. София“

Обява – качена на 12.06.2020г.

Информация за публикувана обява – качена на 12.06.2020г.

Техническа спецификация топлоинсталация 191 ДГ – Приложение №1 – качена на 12.06.2020г.

Методика на оценка-Приложение №2 – качена на 12.06.2020г.

Количествена сметка – качена на 12.06.2020г.

Образци – качени на 12.06.2020г.

Проект на договор ДГ 191 – качен на 12.06.2020г.

Протокол – качен на 28.09.2020г.

Договор – качен на 11.11.2020г.