Обява до заинтересованите лица и общественост на основание член 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп.) за инвестиционното намерение  за: „РЕМОНТ НА ПЛОЩАДКОВО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА ХРАМ „СВ. ПЕТКА САМАРДЖИЙСКА“ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.405.1, КВ. 1, ПАРЦЕЛ I, РАЙОН „ОБОРИЩЕ“.

Обява

Информация