Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание член 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп.)

обявлениеОВОС-ИдолПропърти