Кметът на СО – район „Оборище“, ще проведе публично оповестен конкурс на основание чл.19, ал.3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 31, ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, и заповед № СОА23-РД09-1813/15.08.2023 г. на кмета на Столична община, с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ Кабинет № 11 със застроена площ от 16,50 /шестнадесет цяло и петдесет стотни/ квадратни метра, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от помещенията за общо ползване на етажа /WC, коридори, регистратура и склад – охрана/ или с обща РЗП 28,31 кв.м., с предназначение за медико-социални дейности в сграда с идентификатор 68134.404.96.26.1, с площ 730,62 кв.м, находяща се в гр. София, Район „Оборище“, бул. „Генерал Данаил Николаев“ № 26, ет. 1“.

Повече информация:

обява