Съгласно Заповед № РОБ23-РД09-622/23.08.2023г. кмета на район „Оборище“-СО обявява 4 /четири/ свободни работни места за длъжността “Медицински специалист” или „Педагог“, съгласно чл.14, ал.5 от Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Обява:

Обява раб места – медицински специалисти или педагози