СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

Обявява свободно работно място за длъжността „Главен експерт – устройство на територията“ в отдел „Устройство на територията, контрол на строителството“

Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  • образование – висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“, професионална квалификация „Архитект“;
  • професионален опит – 2  години

Описание на длъжността:

Провежда дейности по устройството на територията, дейности по подробните устройствени планове и справки по тях. Разглежда и подготвя за одобряване на инвестиционни проекти. Подготвя разрешения за строеж и актове за узаконяване или откази. Изготвя визи за проектиране. Преглежда и подготвя за одобряване екзекутивни чертежи. Изготвя заповеди за преработка. Участва в приемателни комисии и в районния експертен съвет по устройство на територията. Изготвя становища и справки, обработва преписки, извършва огледи на обекти и елементи на градско обзавеждане. Приема граждани за справки, консултации и др.

Трудов договор, постоянна заетост, работно време – 8 часа, 5 дневна работна седмица

Основна месечна заплата от 1600 лв. до 1800 лв.

Документи за кандидатстване:

  1. Автобиография – СV
  2. Копие от диплома за завършено образование

 

Документите се подават на адрес гр. София, бул. ”Мадрид” №1, ет.1 – деловодство

или на имейл: k.izpoldzhiyska@rayon-oborishte.bg; тел. за справки 02 8157617