По реда на чл. 131 и чл. 215 ал. 4 от ЗУТ обявяваме проект за ПУП – Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) и Работен устройствен план (РУП) за УПИ IV-476/ПИ с идентификатор по КККР № 68134.406.70/, кв. 740, м. „Зона Г-13-юг“, придружени от Заповед № РА50-346/15.06.2016 г на Главния архитект на СО.
Съгласно чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят възражения, предложения по одобрения проект в 14 дневен срок от обявяването чрез СО район „Оборище“ до НАГ – СО с приложени копия от документите им за собственост.

За сгради с ЕС се прилага и копие от протокол от „Общо събрание“ на ЕС.

Жалби и възражения от заинтересуваните лица за разрешение за поставяне №112 от 31.07.2013 г., удължена със заповед№РА51-180/01.09.2016 г. на Главния архитект на СО, могат да бъдат подавани в работно време в 14-дневен срок в СО район „Оборище“ от понеделник до петък в Деловодство и Гражданско състояние – от 8,30 ч. до 17,00 ч.