ОБЯВЛЕНИЕ 

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: oborishte@so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители и заповед №РОБ20-РД-09-155 от 03.09.2020г.  на кмета на район „Оборище“, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ“ на отдел „Правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности и европейски проекти“, дейност 122 “Обща администрация“, в Столична община – район „Оборище“.

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

 • образование – висше, степен „Магистър“, специалност „Право“
 • професионален опит – 4 години в областите: ръководство, организиране, координиране и контролиране на структурно звено  или
 • ранг – ІII младши.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса.

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

 1. Решаване на тест;
 2. Интервю с комисията.

 

ІV. Документи за участие в конкурсната процедура.

Кандидатите за участие представят следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса съгласно чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 2. Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
 4. Копие от удостоверение за правоспособност;
 5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;
 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в срок до 16.30 часа на 14.09.2020 г.,  на адрес гр. София, бул.”Мадрид”№1, ет.1, деловодство, както и по електронен път, подписани с електронен подпис на адрес k.izpoldzhiyska@so-oborishte.com

VІ. Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурса кандидати съгласно чл.21, ал.4 от Наредбата да бъде обявен до 21.09.2020г. на интернет страницата на района:  www.so-oborishte.com. В същата обява да бъде посочена и датата на провеждане на конкурса.

VІІ. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ръководи, организира, контролира, планира и координира дейността и текущата работа на служителите в отдел „Правно-нормативно обслужване, образование и социални дейности, европейски проекти“. Ръководи, организира, контролира и отговаря за правните аспекти на дейността на районната администрация и дейността на останалите юрисконсулти, както и за законосъобразността на вземаните от ръководството решения и предприеманите действия. Координира, съгласува и контролира изготвянето на договори, молби, тъжби, заявления, становища по жалби и др. Дава съвети на ръководството на Район „Оборище“ по правни въпроси във връзка с прилагането на нормативни и индивидуални административни актове. Представлява лично или чрез упълномощен от него юрисконсулт Кмета на район „Оборище“ и Кмета на СО пред правораздавателните органи и други администрации, а по пълномощие или заповед на кмета на Район „Оборище“ и пред физически или юридически лица. Организира провеждането на обществени поръчки в района. Анализира резултатите от прилагането на вътрешните актове в администрацията и ги докладва пред кмета и секретаря на Район „Оборище“. Участва в оформянето и уреждането на трудовите правоотношения с работниците и служителите чрез изготвянето на трудови договори и заповеди, както и чрез даване на становища или изразяване на мнение. Участва в подбора, процедури по назначаване, преназначаване и освобождаване от длъжност на служителите.

VІІІ. Основна заплата за длъжността – 780 лева.

 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ

Кмет на район „Оборище“-СО

Декларация чл 17 НПКПМДС

Заявление за участие в конкурс

Приложение – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СПИСЪК С ДОУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ – Н-К ОТДЕЛ ПНООСДЕП

СПИСЪК С НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ-Н-К ОТДЕЛ ПНООСДЕП

Система за определяне резултатите – тест – интервю

Протокол Tест-началник на отдел ПНООСДЕП-р-н Оборище

ПРОТОКОЛ – класиране н-к ПНООСДЕП