ОБЯВЛЕНИЕ 

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: oborishte@so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед №РОБ21-РД-09-111 от  17.05.2021г.  на кмета на район „Оборище“ за обявяване конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 1. Конкурсът се обявява за длъжността СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „Правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности и европейски проекти“ на Район “Оборище”– Столична община .
 1. Изискана минимална степен на завършено образование:

Образователно-квалификационна степен „Магистър“;

Минимален професионален опит:

1 година

Ранг/специфично наименование:

V младши

 1. Специфични изисквания за длъжността:

Област от висшето образование – Социални, стопански и правни науки

Професионално направление – Право

Нормативен акт: Закон за висшето образование, параграф 2-Класификатор на   областите на висше образование и професионалните направления

Организационна, комуникативна, професионална и дигитална компетентност

 Нормативен акт: Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на  служителите в държавната администрация

 1. Начин на провеждане на конкурса.

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:

 • Обявяване на конкурса.
 • Подаване на документите в определения срок.
 • Допускане до участие.
 • Решаване на тест.
 • Интервю с комисията.
 1. Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
 • Заявление за участие в конкурса съгласно чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители
 • Декларация по ал.3 т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен
 • Копие от удостоверение за правоспособност
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

 

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в срок до 16.00 часа на 31.05.2021г.,  на адрес гр. София, бул.”Мадрид”№1, ет.1, гише №1, както и по електронен път, подписани с електронен подпис от кандидата на адрес k.izpoldzhiyska@so-oborishte.com

 1. Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурса кандидати съгласно чл.21, ал.4 от Наредбата да бъде обявен на 07.06.2021г. на интернет страницата на района: www.so-oborishte.com. В същата обява да бъде посочена и датата на провеждане на конкурса.
 2. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се публикуват на интернет страницата на район “Оборище” – www.so-oborishte.
 3. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал., от Закона за въоръжените сили на Република България се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура, съгласно чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

 1. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Осъществява процесуално представителство по дела на района и Столична община. Проучва и обработва преписки, изготвя отговори и становища, дава юридически консултации. Изготвя проекти на договори, искови молби, писмени защити,, жалби, възражения, становища и други.  Предоставя консултации и мнения за законосъобразността по актовете и действията на всички отдели.. Завежда съдебни дела. Отговаря за събиране на вземанията на района. Подготвя процедурите по ЗОП. Участва в разработване на вътрешните нормативни актове. Участва в комисии. Подготвя проекти на решения на СОС и придружаващите ги материали. Образува и води календарна и архив на делата и наказателните постановления.

 

 1. Минимална основна заплата за длъжността 700 лева.

 

 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ

Кмет на район „Оборище“-СО / подпис/

 

Декларация чл 17 НПКПМДС

Заявление за участие в конкурс

Информация за длъжността старши юрисконсулт

Система за определяне ррезултатите – тест – интервю

Списък с допуснатите кандидати за длъжността Ст. юрисконсулт

Протокол Tест-ст. юрисконсулт ПНООСДЕП-р-н Оборище-21г

ОБЯВЛЕНИЕ класиране на кандидатите за длъжността ст. юрисконсулт 2021