ОБЯВЛЕНИЕ

 

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: www.so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители и заповед №РОБ21-РД-09-183от 19.07.2021г.  на кмета на район „Оборище“, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността “Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности, човешки ресурси и бюджет“, дейност 122 “Обща администрация“, в Столична община – Район “Оборище”;

 1. Изискана минимална степен на завършено образование:

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;

Минимален професионален опит: 1 годинa;

Ранг/специфично наименование: V младши.

 1. Специфични изисквания за длъжността:

Област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки

Професионално направление – Икономика

     Нормативен акт: Класификатор на областите на висше образование и      професионалните направления

Организационна, комуникативна, професионална и дигитална компетентност

    Нормативен акт: Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на           служителите в държавната администрация

 1. Начин на провеждане на конкурса.

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:

 • Обявяване на конкурса.
 • Подаване на документите в определения срок.
 • Допускане до участие.
 • Решаване на тест.
 • Интервю с комисията.
 1. Документи за участие в конкурсната процедура.

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

 • Заявление за участие в конкурса съгласно чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копия от диплома за придобита образователно-квалификационна степен,
 • Копие от документ за присъден ранг;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка и други документи, удостоверяващи област, в която е придобит;
 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в срок до 16.00 часа на 04.08.2021 г.,  на адрес гр. София, бул.”Мадрид”№1, ет.1, деловодство, както и по електронен път, подписани с електронен подпис на адрес k.izpoldzhiyska@so-oborishte.com

 

 1. Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурса кандидати съгласно чл.21, ал.4 от Наредбата да бъде обявен на 11.08.2021г. на интернет страницата на района: www.so-oborishte.com. В същата обява да бъде посочена и датата на провеждане на конкурса.
 2. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се публикуват на интернет страницата на район “Оборище” – www.so-oborishte.com

9.Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал., от Закона за въоръжените сили на Република България се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура, съгласно чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 1. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Води отчетността на разходите в районната администрация, обработва счетоводни документи по съответните сметки, за които пряко отговаря в отдел „Финансово-счетоводни дейности, човешки ресурси и бюджет”.

Проучва, анализира и участва в разработването на основни проблеми възникнали по време на текущата дейност на счетоводството на района, както и при набиране на информация за тях и др.

 1. Основна заплата за длъжността – 730 лева.

 

 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ   /п/

Кмет на район „Оборище“-СО

 

Инормация за длъжността – старши сетоводител

Декларация чл 17 НПКПМДС

Информация за длъжността – старши счетоводител

СИСТЕМА за определяне на резултатите и класиране на кандидатите за длъжността Старши счетоводител

СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

Протокол за резултатите от теста за ст счетоводител